Close

TRUST

Šo pētījumu finansē ERAF Post-doctoral Research Support Program. Projekta nr. 1.1.1.2/16/I/001. Pētnieciskā pieteikuma numurs 1.1.1.2./VIAA/1/16/155.

“Meža nekoksnes produktu inovācijas – lauku attīstības un ilgtspējas veicināšanas virziens” (TRUSt) ir 36 mēnešus garš pētījums, kura ietvaros tiek analizētas meža nekoksnes produktu izmantošanas iespējas. TRUSt pētnieciskais mērķis ir analizēt un veicināt inovācijas, kas dod iespēju kultūrā sakņotas nekoksnes produktu vākšanas prakses integrēt augstas pievienotās vērtības nišas tirgos tādā veidā veicinot lauku kopienu ilgtspēju un elastīgumu, jaunu, konkurētspējīgu uzņēmumu veidošanos un ilgtspējīgu dabas resursu izmantojumu. TRUSt pētījums izvirza trīs jautājumus: (1) Kādi iesaistīto aģentu savstarpējo attiecību modeļi, prakses un zināšanas ļauj vietējām kopienām integrēties augstas pievienotās vērtības nekoksnes produktu tirgū; (2) Kā sociālās, organizacionālās un tehniskās inovācijas var tikt izmantotas, lai palielinātu nekoksnes produktu vērtību; (3) Kāda nekoksnes produktu pārvaldība veicinātu godīgu, inovatīvu, ilgtspējīgu, konkurētspējīgu un caurspīdīgu nekoksnes produktu izmantojumu. TRUSt pētījuma ietvaros tiks izmantotas virkne inovatīvu metožu, tiks uzkrāti dati par meža nekoksnes produktu vākšanu un komercializāciju, tiks tīkloti meža nekoksnes produktu vākšanā iesaistīti aģenti, lai veicinātu dziļāku izpratni par nekoksnes produktu sniegtajām iespējām un nostiprinātu alternatīvus lauku attīstības virzienus. Pētījuma rezultātā tiks piedāvātas ceļa kartes meža nekoksnes produktu komercializācijai un meža nekoksnes produktu veiksmīgākai pārvaldībai. Pētījuma garums ir 36 mēneši.

TRUSt pētījums izvirza trīs jautājumus: (1) Kādi iesaistīto aģentu savstarpējo attiecību modeļi, prakses un zināšanas ļauj vietējām kopienām integrēties augstas pievienotās vērtības nekoksnes produktu tirgū; (2) Kā sociālās, organizacionālās un tehniskās inovācijas var tikt izmantotas, lai palielinātu nekoksnes produktu vērtību; (3) Kāda nekoksnes produktu pārvaldība veicinātu godīgu, inovatīvu, ilgtspējīgu, konkurētspējīgu un caurspīdīgu nekoksnes produktu izmantojumu. Šie jautājumi ir balstīti un risina vairākās nozīmīgās sociāl-ekonomiskās, zinātniskās un tautsaimniecības attīstības problēmas un atbilst VSS prioritātēm. Ārpus Latvijas veiktie pētījumi norāda, ka meža nekoksnes produkti var būt par pamatu tāda sektora izveidei, kas tirgū piedāvātu produktus ar augstu pievienoto vērtību un būtu ērts uzņēmējdarbības lauks grupām ar vismazāk iespējām – dzīvojošām attālos lauku reģionos. Vienlaikus meža nekoksnes produkti kā pētījumu lauks ir jauns pētījumu lauks –tas nozīmē, ka zināšanas par to ir nepietiekamas. Tas arī nozīmē, ka pētījumu lauks piedāvā straujas iespējas jaunajam zinātniekam kļūt par dominējošu ekspertu laukā. Kopumā, meža nekoksnes produkti ir plašs resursu lauks, par kura izmantojumu trūkst zināšanu, trūkst pieredzes, kā šo lauku komercializēt, nav zināšanu kā, izmantojot ar šiem produktiem saistītās kultūras prakses, veidot komercializējamas inovācijas un – kā veicināt ilgtspējīgas pārmaiņas nekoksnes produktu izmantojumā paplašinot iespējas, kuras šobrīd no šiem produktiem gūst attālāko lauku reģionu iedzīvotāji. Līdz šim ar nekoksnes produktiem Latvijā ir darbojies ierobežots uzņēmumu skaits (no kuriem daži kalpo par piemēru, ka arī nekoksnes produktu uzņēmumi var darboties ar vairāku miljonu eiro apgrozījumu (Grivins 2016; Grivins et al. 2016)) un, kā ilustrē Latvijā veiktie kvantitatīvie pētījumi, plašas lauku iedzīvotāju kopienas (Donis un Straupe 2011). TRUSt vērtība ir, pirmkārt, uzlūkotajā jautājumā, kurš Latvijas kontekstā ir saistāms ar nozīmīgām ekonomiskām iespējām un nedokumentētu naudas plūsmu, kas līdz šim nav pētīta (Grivins 2016). Otrkārt, pētījums meklē jaunus veidus kā uzlabot ekonomiskos ieguvumus no nekoksnes produktiem. Treškārt, TRUSt rada inovāciju sistēmu, kuru kopienas un uzņēmumi varēs izmantot arī turpmāk, lai atrastu jaunas nekoksnes produktu komercializācijas iespējas. Ceturtkārt, TRUSt piedāvā dažādot lauku reģionos izmantotā uzņēmējdarbības iespējas tādējādi veicinot ilgtspēju un lauku noturību. Piektkārt, pētījums rada jaunas iespējas reģionos, kas līdzsvaro Latvijas attīstību. Sestkārt, pētījums salāgo biznesa un iedzīvotāju intereses. Septītkārt, TRUSt izstrādās politikas alternatīvas, kas ļaus optimāli un ilgtspējīgi izmantot meža nekoksnes produktus. Šie ieguvumi tiks sasniegti pateicoties pētījuma fokusam, izmantotajai divu gadījuma grupu metodoloģijai, līdzdalības pieejai un starptautiskās pieredzes analīzei.

 

Lai uzzinātu pētījuma projekta jaunumus, sekojiet BSC blogam.