Close

TOOLS2SEA

NosaukumsPolicy tools for Baltic Sea nutrient management / Politikas instrumenti barības vielu pārvaldībai Baltijas jūrā

Finansējuma avots: BONUS grants

Kopējais finansējums: EUR 450 000,00

Finansējums BSC: EUR 77 400,00

Īstenošanas periods: 01.10.2018. - 31.03.2020.

Koordinators: Orhūsas universitāte

Latvijas partneris: Baltic Studies Centre

Projekts BONUS TOOLS2SEA izvērtēja, kā nacionālie normatīvie ietvari un cilvēku uzvedība veido barības vielu pārvaldības politiku, lai izprastu valstu sniegumu Baltijas jūras reģionā un ārpus tā. Projekta ietvaros tika apvienotas dažādas izmaksu un ieguvumu aplēses, lai identificētu sociāli un ekonomiski piemērotākos politikas instrumentus barības vielu pārvaldībai. Analīzes procesā tika ņemta vērā ietekme uz resursu pārdali, reģionālās atšķirības un iespējamās abpusēji izdevīgās pieejas. Lai sekmētu Baltijas jūras rīcības plāna mērķu sasniegšanu, BONUS TOOLS2SEA piedāvāja scenārijus iespējamiem turpmākajiem darbības virzieniem emisiju samazināšanai. BONUS TOOLS2SEA identificēja pašreizējo zināšanu un to praktiskā pielietojuma nepilnības, lai sniegtu ieteikumus izmēģinājumiem un  jauninājumiem.

Projekts galvenokārt balstījās uz citiem iepriekš veiktiem BONUS finansētajiem pētījumiem (MIRACLE; GO4BALTIC; GOHERR; BALTICAPP; COCOA; SOILS2SEA), kas attiecas uz barības vielu pārvaldību. BONUS TOOLS2SEA apkopoja rezultātus un rekomendācijas no vairākiem  pētījumiem, projektiem un publikācijām, kas pieejami pētnieciskajā literatūrā - tostarp no avotiem Baltijas jūras reģiona valstu valodās. Lauksaimniecībā nodarbinātās personas, NVO pārstāvji un valsts iestādes tika iesaistītas agrīnā projekta posmā, kā arī politikas scenāriju darbnīcā 2019. gada novembrī, kurā tika prezentēti sākotnējie rezultāti.

BONUS TOOLS2SEA rezultāti tiks vērtēti atbilstoši augstākajiem zinātnisko publikāciju standartiem. Rezultāti būs pieejami arī saīsinātā formā kopā ar infografikām un kopsavilkumiem Baltijas jūras reģiona valstu valodās. Tiks veidoti trīs brošūru komplekti, kuru mērķis būs uzrunāt lauksaimniekus, ūdens apsaimniekotājus un investorus.

Projektu īstenoja četru partneru konsorcijs, kura dalībnieki bija Baltic Studies Centre (Latvija), Somijas vides institūts SYKE, Zviedrijas Lauksaimniecības zinātņu universitāte un Orhūsas universitāte (Dānija).

Informācija par projektu pieejama vietnē http://projects.au.dk/BONUS_TOOLS2SEA/

Prezentācija par projektu angļu valodā: https://pure.au.dk/portal/files/135743504/BONUS_TOOLS2SEA_communityday_ANDERSEN.pdf