Close

TOOLS2SEA

Projekts BONUS TOOLS2SEA (Politikas instrumenti barības vielu pārvaldībai Baltijas jūrā) izvērtē, kā nacionālie normatīvie ietvari un cilvēku uzvedība veido barības vielu pārvaldības politiku, lai izprastu valstu sniegumu Baltijas jūras reģionā un ārpus tā. Projekta ietvaros tiks apvienotas dažādas izmaksu un ieguvumu aplēses, lai identificētu sociāli un ekonomiski piemērotākos politikas instrumentus barības vielu pārvaldībai. Analīzes procesā tiks ņemta vērā ietekme uz resursu pārdali, reģionālās atšķirības un iespējamās abpusēji izdevīgās pieejas. Lai sekmētu Baltijas jūras rīcības plāna mērķu sasniegšanu, BONUS TOOLS2SEA piedāvās scenārijus iespējamiem turpmākajiem darbības virzieniem emisiju samazināšanai. BONUS TOOLS2SEA identificēs pašreizējo zināšanu un to praktiskā pielietojuma nepilnības, lai sniegtu ieteikumus izmēģinājumiem un  jauninājumiem.

Projekts balstīsies uz citiem iepriekš veiktiem BONUS finansētajiem pētījumiem (MIRACLE; GO4BALTIC; GOHERR; BALTICAPP; COCOA; SOILS2SEA), kas attiecas uz barības vielu pārvaldību. BONUS TOOLS2SEA apkopos rezultātus un ieskatus no vairākiem  pētījumiem, projektiem un publikācijām, kas pieejami pētnieciskajā literatūrā - tostarp no avotiem Baltijas jūras reģiona valstu valodās. Lauksaimniecībā nodarbinātās personas, NVO pārstāvji un valsts iestādes tiks iesaistītas agrīnā projekta posmā, kā arī politikas scenāriju darbnīcā, kurā tiks prezentēti sākotnējie rezultāti.

BONUS TOOLS2SEA rezultāti tiks vērtēti atbilstoši augstākajiem zinātnisko publikāciju standartiem. Rezultāti būs pieejami arī saīsinātā formā kopā ar infografikām un kopsavilkumiem Baltijas jūras reģiona valstu valodās. Tiks veidoti trīs brošūru komplekti, kuru mērķis būs uzrunāt lauksaimniekus, ūdens apsaimniekotājus un investorus.

Par  projekta īstebošanu ir atbildīgs četru partneru konsorcijs, kura dalībnieki ir Baltic Studies Centre (Latvija), Somijas vides institūts SYKE, Zviedrijas Lauksaimniecības zinātņu universitāte un Orhūsas Universitāte (Dānija).

Informācija par projektu būs pieejama vietnē http://projects.au.dk/BONUS_TOOLS2SEA/

Prezentācija par projektu angļu valodā: https://pure.au.dk/portal/files/135743504/BONUS_TOOLS2SEA_communityday_ANDERSEN.pdf