Close

SUFISA

Nosaukums: Sustainable finance for sustainable agriculture and fisheries / Ilgtspējīgs līdzekļu nodrošinājums ilgtspējīgai lauksaimniecībai un zivsaimniecībai

Finansējums: ES "Apvārsnis 2020" programmas projekts, līgums nr. 635577 (Call: H2020-SFS-2014-2. Topic: SFS-19-2014)

Kopējais finansējums: EUR 4 863 662,50

Finansējums BSC: EUR 304 875,00

Īstenošanas periods: 01.05.2015.-30.04.2019.

Koordinators: Lēvenes universitāte (Beļģija)

Latvijas partneris: Nodibinājums "Baltic Studies Centre"

Lai nodrošinātu pārtikas un uztura drošību ikvienam Eiropas iedzīvotājam, būtiski ir veidot tādu Eiropas pārtikas sistēmu, kas darbojas ilgtspējīgi arī dažādu ekonomisko, vides un sociālo izaicinājumu, t. sk. globalizācijas kontekstā. Pastāvošie lauksaimniecības, pārtikas un zivsaimniecības politikas un juridiskie ietvari bieži ir neefektīvi vai dažkārt pat traucējoši ilgtspējīgas lauksaimniecības un zivsaimniecības praksēm. Šai ziņā politikas veidotājiem ir grūtības vienlaikus veicināt pārtikas ražošanu, kas garantētu pietiekamus ienākumus ražotājiem, un sekmēt sociālo un vides pakalpojumu un preču pietiekamu nodrošinājumu, samazinot arī lauksaimnieciskās ražošanas negatīvās blakus parādības. Līdzīgā kārtā arī mūsdienu tirgus apstākļi nenodrošina vienādus spēles noteikumus visiem pārtikas ražošanā iesaistītajiem, bieži vien nostādot nelabvēlīgā situācijā tos, kuri strādā videi draudzīgākā un sociāli ilgtspējīgākā veidā. Tā, piemēram, tirgi nepilnīgi atspoguļo izmaksas, kas saistītas ar augsnes un ūdens piesārņojumu vai paaugstinātām siltumnīcas efektu izraisošu gāzu izmetēm, nedz arī atalgo ražotājus par šādu blakusefektu samazināšanu.

SUFISA (Sustainable Finances for Sustainable Agriculture and Fisheries) ir Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmas “Apvārsnis 2020” pētnieciskais projekts, ko laika posmā no 2015. līdz 2019. gadam īsteno 11 Eiropas valstu zinātnisko institūtu grupa (Beļģija, Itālija, Lielbritānija, Francija, Latvija, Portugāle, Dānija, Grieķija, Vācija, Polija un Serbija). SUFISA projekta vispārējais mērķis ir identificēt ilgtspējīgas prakses, politikas un tirgus dažādās lauksaimniecības, zivsaimniecības un pārtikas nozarēs, kas veicina lauksaimnieku ilgtspēju. Politikas prasību, tirgus nepilnību un globalizācijas radīto grūtību labāka izpratne savukārt palīdzēs veidot efektīvāku Eiropas pārtikas sistēmu.

SUFISA tiecas palūkoties dziļāk aiz ierastajiem priekšstatiem par tirgus nepilnībām, juridiskiem un politikas noteiktiem ierobežojumiem. Projekta ietvaros tiks pētīts, kā šie ierobežojumi ietekmē prakses dažādās lauksaimniecības produktu (t. sk. kviešu, piena produktu, augļu, gaļas, zvejniecības un zivsaimniecības produktu) ražošanas nozarēs reģionālā, nacionālā un starptautiskā līmenī. Analīze ietvers izpēti par valsts un nevalstiskā sektora pārstāvju darbības virzītājspēkiem, dažādām konfliktējošām interesēm un viņu mijiedarbi. Tā tiks veikta uz 22 gadījumu izpētes pamata, katrā no projekta partnervalstīm izvēloties divus gadījuma izpētes reģionus un divas lauksaimniecības preču nozares padziļinātai analīzei. Gadījumu izpētes ietvaros tiks analizēta virkne dažādu ražotāju grupu, aptverot gan jaunos lauksaimniekus, gan jaunienācējus, gan mazus/ģimenes uzņēmumus, gan ražotājus, kuriem neieciešami lieli kapitālieguldījumi.

SUFISA projekta brošūra latviešu valodā pieejama šeit. Projekta noslēguma kopsavilkums pieejams te.

SUFISA projekta rezultātu apraksts politikas veidotājiem: piena sektors; graudu sektors.

Kopsavilkums par SUFISA projektu (t.sk. darba pakām) angļu valodā pieejams šeit.

SUFISA jaununiem var sekot projekta twitter kontā @SUFISA_EU vai blogā te.

Izvērstāka informācija par projektu angļu valodā pieejama vietnē http://www.sufisa.eu.

Informāciju par SUFISA jaunumiem lasiet jaunākajā SUFISA ziņu lapā te: https://www.sufisa.eu/13590-2/

Latvijas rezultātu atskaiti var aplūkot šeit: D 2.2 National Report Latvia. Īsāku atskaites versiju par piena sektoru var aplūkot šeit: SUFISA LV Dairy case Extended summary, bet par graudu sektoru šeit: SUFISA LV Wheat case Extended summary

Akadēmiska publikācija par SUFISA rezultātiem ar BSC pētnieku dalību: Thorsøe, M., Noe, E., Maye, D., Vigani, M., Kirwan, J., Chiswell, H., Grivins, M.Adamsone-Fiskovica, A.Tisenkopfs, T., Tsakalou, E., Aubert, P-M., Loveluck, W. 2020. Responding to change: Farming system resilience in a liberalized and volatile European dairy market. Land Use Policy 99. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.105029