Close

SINFO

Nosaukums: Sociālās inovācijas pārtikas apgādē: ceļi uz ilgtspējīgu pārtikas ražošanu un patēriņu

Finansējuma avots:  Latvijas Zinātnes padomes Fundamentālo un lietišķo pētījumu programma, līgums nr. lzp-2018/1-0344.

Īstenošanas periods: 01.09.2018-31.08.2021.

Kopējais finansējums: EUR 299 100,00

Koordinators/izpildītājs: Nodibinājums "Baltic Studies Centre"

Latvijas Zinātnes padomes finansētais projekts “Sociālās inovācijas pārtikas apgādē: ceļi uz ilgtspējīgu pārtikas ražošanu un patēriņu” (SINFO) balstās divās zinātniskās izpētes jomās – inovāciju pētniecībā un pārtikas studijās. Projekta galvenie mērķi ir (i) uzlabot zinātnisko izpratni par sociālajām inovācijām pārtikas apgādē un (ii) apzināt esošos un vēlamos apstākļus un scenārijus praktisku inovāciju veicināšanai ilgtspējīgas pārtikas ražošanā un patēriņā Latvijā.  

Projekta ietvaros apzinātas dažādas uz sabiedrības vajadzībām vērstas un jaunos sadarbības veidos balstītas iniciatīvas pārtikas apgādē Latvijā un izveidota to tipoloģija, par pamatu ņemot to aptverto jautājumu loka šaurumu/plašumu un komerciālo/nekomerciālo ievirzi. Tālākai padziļinātai un salīdzinošai gadījumu izpētei 2020. gada otrajā pusē tika izvēlētas trīs atšķirīgas iniciatīvas (Tiešās pirkšanas pulciņiRimi "Klēts"Ikšķiles Brīvā skola), kuras pārstāv dažādu sektora virzītu sociālo inovāciju gadījumus, lai labāk saprastu iespējamos risinājumus ilgtspējīgas pārtikas ražošanas un patēriņa veicināšanai. 

2019. gadā tika veikta Latvijas drukāto un digitālo mediju analīze, lai saprastu, kā un kas publiskajā telpā tiek runāts par pārtiku un tās saistību ar veselīgu uzturu un ilgtspējīgu pārtikas patēriņu (uz šīs analīzes bāzes izstrādāta akadēmiska publikācija). Veiktā mediju analīze kalpoja par pamatu 2019. gada nogalē sadarbībā ar pētījumu centru SKDS īstenotai reprezentatīvai iedzīvotāju aptaujai, kurā tika noskaidroti Latvijas iedzīvotāju ēšanas paradumi un attieksme pret dažādiem ar uzturu saistītiem jautājumiem – pārtikas sagādes veidiem, pārtikas iegādē lietotajiem apsvērumiem attiecībā uz pārtikas ilgtspējas aspektiem, izplatītajiem ikdienas maltīšu ieturēšanas veidiem un vietām, cilvēku uzskatiem par veselīgu uzturu, kā arī īstenotajām vai neīstenotajām izmaiņām savā uzturā un šo izmaiņu iemesliem. 2020. gada rudenī sadarbībā ar Latvijas Universitātes Socioloģijas nodaļas bakalaura programmas studentiem tika noorganizētas trīs iedzīvotāju fokusgrupu diskusijas par ilgtspējīga pārtikas patēriņa jautājumiem.

Nākamais projekta solis, kas tika īstenots 2020.-2021. gadu mijā, ir Latvijas pārtikas uzņēmumu aptauja, kas tika veikta, lai noskaidrotu pārtikas ražotāju un pārstrādātāju attieksmi un pieredzi saistībā ar sociālo inovāciju ieviešanu uzņēmumā un to ietekmi uz Latvijas pārtikas nozares ilgtspēju. Papildus tam tika organizēts pārtikas nozarē iesaistīto jomu pārstāvju darbseminārs, lai gūtu labāku priekšstatu par pārvaldības risinājumiem ilgtspējīgas pārtikas nodrošināšanā. 

Balstoties uz visos projekta etapos gūtajiem rezultātiem, projekta noslēgumā tika organizēts scenāriju veidošanas darbseminārs, kurā tika apspriestas idejas ilgtspējīga pārtikas piedāvājuma un pieprasījuma salāgošanai. Projekta rezultātā ir izstrādātas rekomendācijas ilgtspējīgas pārtikas ražošanas un patēriņa veicināšanai, kā arī sociālo inovāciju sekmīgai pārvaldībai pārtikas apgādē.