Close

SINFO

Latvijas Zinātnes padomes finansētais projekts “Sociālās inovācijas pārtikas apgādē: ceļi uz ilgtspējīgu pārtikas ražošanu un patēriņu” (SINFO) balstās divās zinātniskās izpētes jomās – inovāciju pētniecībā un pārtikas studijās. Projekta galvenie mērķi ir (i) uzlabot zinātnisko izpratni par sociālajām inovācijām pārtikas apgādē un (ii) izpētīt apstākļus, ietvarus un scenārijus praktisku inovāciju veicināšanai ilgtspējīgas pārtikas ražošanā un patēriņā Latvijā. Projekts tiek īstenots kopš 2018. gada rudens un turpināsies līdz 2021. gada augustam. 

Projekta ietvaros apzinātas dažādas uz sabiedrības vajadzībām vērstas un jaunos sadarbības veidos balstītas iniciatīvas pārtikas apgādē Latvijā un izveidota to tipoloģija, par pamatu ņemot to aptverto jautājumu loka šaurumu/plašumu un komerciālo/nekomerciālo ievirzi. Tālākai padziļinātai izpētei tiks izvēlētas trīs atšķirīgas iniciatīvas, kuras pārstāv valsts, privātā un nevalstiskā sektora virzītu sociālo inovāciju gadījumus, lai labāk saprastu iespējamos risinājumus ilgtspējīgas pārtikas ražošanas un patēriņa veicināšanai.

2019. gadā tika veikta Latvijas drukāto un digitālo mediju analīze, lai saprastu, kā un kas publiskajā telpā tiek runāts par pārtiku un tās saistību ar veselīgu uzturu un ilgtspējīgu pārtikas patēriņu. Veiktā mediju analīze kalpoja par pamatu 2019. gada nogalē sadarbībā ar pētījumu centru SKDS īstenotai reprezentatīvai iedzīvotāju aptaujai, kurā tika noskaidroti Latvijas iedzīvotāju ēšanas paradumi un attieksme pret dažādiem ar uzturu saistītiem jautājumiem – pārtikas sagādes veidiem, pārtikas iegādē lietotajiem apsvērumiem attiecībā uz pārtikas ilgtspējas aspektiem, izplatītajiem ikdienas maltīšu ieturēšanas veidiem un vietām, cilvēku uzskatiem par veselīgu uzturu, kā arī īstenotajām vai neīstenotajām izmaiņām savā uzturā un šo izmaiņu iemesliem.

Nākamais projekta solis, ko paredzēts īstenot 2020. gada pirmajā pusgadā, ir Latvijas pārtikas uzņēmumu aptauja, kas tiek veikta, lai noskaidrotu pārtikas ražotāju un pārstrādātāju attieksmi un pieredzi saistībā ar sociālo inovāciju ieviešanu uzņēmumā un to ietekmi uz Latvijas pārtikas nozares ilgtspēju. Papildus tam tiks organizēts pārtikas nozarē iesaistīto jomu pārstāvju darbseminārs, lai gūtu labāku priekšstatu par pārvaldības risinājumiem ilgtspējīgas pārtikas nodrošināšanā. 

Balstoties uz visos projekta etapos gūtajiem rezultātiem, projekta noslēgumā plānots organizēt scenāriju veidošanas darbseminārus, kuros aprobēt un attīstīt idejas ilgtspējīga pārtikas piedāvājuma un pieprasījuma salāgošanai un izstrādāt rekomendācijas sociālo inovāciju veicināšanai un to sekmīgai pārvaldībai pārtikas apgādē.

 

Ar SINFO projektu saistītie bloga ieraksti (hronoloģiskā secībā):

Iespaidi no konferences „Ilgtspējīgas pārtikas sistēmas <> Ilgtspējīgas diētas”
Veselīga uztura metamorfozes: ko, kur, kā un kāpēc ēdam?
Ārkārtas situācija pārtikas sistēmā
Latvijas iedzīvotāju ēšanas paradumi

 

LZP Fundamentālo un lietišķo pētījumu vidusposma informatīvais vebinārs sociālo zinātņu nozarē (19.05.2020), kurā tika prezentēts arī SINFO līdz šim paveiktais.