Close

SINFO

Latvijas Zinātnes padomes finansētais projekts “Sociālās inovācijas pārtikas apgādē: ceļi uz ilgtspējīgu pārtikas ražošanu un patēriņu” (SINFO) (2018-2021) balstās divās zinātniskās izpētes jomās – inovāciju pētniecībā un pārtikas studijās. Projekta galvenie mērķi ir (i) uzlabot zinātnisko izpratni par sociālajām inovācijām pārtikas apgādē un (ii) izpētīt apstākļus, ietvarus un scenārijus praktisku inovāciju veicināšanai ilgtspējīgas pārtikas ražošanā un patēriņā Latvijā.

Projekts izvirza trīs pētnieciskos jautājumus: (i) kāda ir sociālo inovāciju daudzveidība un dinamika pārtikas apgādē; (ii) kādi ir sociālo inovāciju iznākumi; (iii) kādas ir mijattiecības starp sociālo inovāciju un pārvaldību pārtikas apgādē. Projekts papildinās esošās zināšanas, analizējot kā var veicināt sociālās inovācijas dažādos pārtikas sistēmas sektoros, tās saskaņojot ar līdzdalīgas pārvaldības principiem.

Projekts atbilst trim prioritārajiem zinātnes virzieniem Latvijā (Zināšanu kultūra un inovācijas ekonomiskajai ilgtspējai; Sabiedrības veselība; Vietējo dabas resursu izpēte un ilgtspējīga izmantošana uz zināšanām balstītas bioekonomikas attīstība).

Projekts ir organizēts sešās darba paketēs, ietverot konceptuālo tipoloģiju, ilgtspējīgas ražošanas un patēriņa virzītājspēkus, atbalstošo ietvaru, un komunikāciju un rezultātu izplatīšanu. Lai sasniegtu mērķus, projektā paredzēts izmantot virkni kvalitatīvu un kvantitatīvu metožu, t.sk. gadījumu izpēti, intervijas, mediju analīzi, aptaujas, politikas analīzi, scenāriju veidošanu, ieinteresēto pušu iesaisti.

Darbs pie projekta tika uzsākts 2018. gada 31. augustā. Projekts tiks īstenots, izmantojot plašo pētniecisko pieredzi, kas iegūta ES 7. Zinātņu ietvara programmas un programmas "Apvārsnis 2020" projektos.

Rezultāti tiks izplatīti rakstos, kas publicēti starptautiskos recenzētos zinātniskos žurnālos, starptautisku zinātnisku konferenču referātos un izplatot materiālus, kas adresēti politikas veidotājiem, pārtikas sistēmas dalībniekiem un sabiedrībai.