Close

SALSA

SALSA (Small farms, small food businesses and sustainable food security) ir starptautisks pētniecības projekts (2016-2020), kas tiek finansēts no Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmas "Apvārsnis 2020" līdzekļiem. Projektu koordinē Evoras universitāte Portugālē, un tajā līdzdarbojas 18 partnerorganizācijas no 13 Eiropas un Āfrikas valstīm (Portugāle, Itālija, Latvija, Lielbritānija, Norvēģija, Polija, Spānija, Grieķija, Rumānija, Kaboverde, Gana, Kenija, Tunisija). 

SALSA projektā tiks izvērtēta mazo saimniecību un mazo pārtikas uzņēmumu loma ilgtspējīgā un drošā cenu ziņā pieejamas, augstvērtīgas un kultūras prasībām atbilstošas pārtikas nodrošinājumā. Projektā tiks identificēti tie mehānismi, kuri dažādā mērā var spēcināt mazo saimniecību lomu pārtikas sistēmās un tādejādi atbalstīt ilgstpējīgu pārtikas un uztura nodrošinājumu. Veicot 30 reģionu analīzi Eiropā un Āfrikā, iecerēts gūt padziļinātu izpratni par mazo saimniecību un mazo pārtikas uzņēmumu lomu ļoti dažādi struktrētās pārtikas sistēmās un apstākļos. 

Projektā tiks īstenota starpdisciplīnu pieeja, kas izmanto un apvieno saistītus pārtikas sistēmu pieejas teorētiskos un analītiskos ietvarus un pielieto kvalitatīvas, konsultatīvas un kvantitatīvas metodes. Projektā tiks arī izmēģināta jauna datos balstītu metožu un instrumentu kombinācija (tostarp satelīttehnoloģijas), lai veiktu rūpīgu kvantitatīvu izvērtējumu saistībai starp mazajām saimniecībām, citiem mazajiem pārtikas uzņēmumiem un pārtikas un uztura nodrošinājumu, īpašu uzmanību pievēršot to ierobežojošajiem un veicinošajiem faktoriem. SALSA projektā tiks izmantotas līdzdalības metodes reģionālā līmenī, kā arī tiks veidota plašāka prakses kopiena un dažādu ieinteresēto personu macīšanās platforma (uz Apvienoto Nāciju Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas (FAO) tiešsaistes komunikācijas un mācīšanās platformas TECA bāzes).

Projekta konsorcijs ar tajā īstenoto kopīgo mācīšanos un ciešo sadarbību ir veidots ar domu par ciešāka Eiropas Savienības un Āfrikas dialoga veicināšanu. Projekts atklās sarežģītās attiecības starp mazajām saimniecībām, mazajiem pārtikas uzņēmumiem un pārtikas un uztura nodrošinājumu, kā arī izgaismos mazo saimniecību lomu (a) līdzsvara nodrošināšanā starp dažādām ilgtspējas dimensijām, (b) daudzveidīgu ražošanas sistēmu saglabāšanā, (c) pilsētu un lauku nodarbinātības līdzsvarošanā un (d) teritoriālās attīstības veicināšanā valstīs ar nozīmīgu lauku iedzīvotāju skaita pieaugumu.

Latvijā padziļinātai izpētei ir izvēlēti Pierīgas un Latgales plānošanas reģioni, Pierīgā pētot reģionālo pārtikas sistēmu un mazo saimniecību lomu tādās produktu grupās kā piens, kvieši, dārzeņi un āboli, savukārt Latgalē - piens, kvieši, kartupeļi un medus.

Vairāk par projektu: http://www.salsa.uevora.pt/en/