Close

RETHINK

Nosaukums: Rethinking the links between farm modernisation, rural development and resilience in a world of increasing demands and finite resources / Saikņu starp lauku saimniecību modernizāciju, lauku attīstību un dzīvotspēju izvērtēšana mūsdienu pieaugošu vajadzību un izsīkstošu resursu pasaulē

Finansējums: ES 7. Ietvarprogrammas un RURAGRI ERA-NET projekts

Īstenošanas periods: 2013-2015

Koordinators:  Institute for Rural Development Research (Vācija)

Latvijas partneri: Nodibinājums "Baltic Studies Centre", Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas fakultāte

RETHINK ir transdisciplinārs pētniecības projekts, kas tika īstenots ar Eiropas Komisijas un 14 valstu finansēšanas organizāciju atbalstu. Projekts pievērsās vairākiem aktuāliem jautājumiem: kā tirgus spēki, sabiedrības vajadzības un ierobežotie resursi mijiedarbojoties rada iespējas un ierobežojumus lauksaimniecības un lauku attīstībai Eiropā? Kādas ir saiknes starp saimniecību modernizāciju, lauku attīstību un dzīvotspēju un kā tās varam pozitīvi veidot? Kā veidot attiecības starp lauku teritorijām un urbāniem centriem, lai stiprinātu kopējo dzīvotspēju?

Pievēršoties šiem jautājumiem, RETHINK projekts arī iedziļinājās lauksaimniecības modernizācijā. Jo īpaši aktuāli tas ir šobrīd, kad lauksaimniecībai beidzot jāspēj piemēroties sarūkošajiem resursiem un to sadalei un līdz ar to jāmainās arī ekonomikām, ražošanas sistēmām un dzīves veidiem. RETHINK pētīja saiknes starp lauksaimniecības attīstību un plašāku sabiedrisko un politikas mērķi – dinamiskas un labklājīgas lauku teritorijas, skatot šīs saiknes komplekso izaicinājumu, vietējo situāciju dažādības un daudzdimensionālu stratēģiju kontekstā.

RETHINK projektā piedalījās 14 Eiropas valstis (Vācija, Beļģija, Austrija, Šveice, Spānija, Dānija, Francija, Itālija, Īrija, Izraēla, Zviedrija, Lietuva, Turcija, Latvija). Katrā valstī tika veikta viena gadījuma izpēte, kas ilustrēja kādu inovatīvu lauksaimniecības attīstības virzienu, izgaismojot iespējamās sinerģijas starp saimniecību modernizāciju un ilgstpējīgu lauku attīstību. Kopējais analītiskais ietvars nodrošināja gadījumu salīdzinājumu un rekomendāciju izstrādi Eiropas mērogā. Latvijā gadījuma izpēte tika veikta par mazo saimniecību attīstību. Rezultāti apkopoti nacionālajā ziņojumā angļu valodā nacionālajā ziņojumā (angļu valodā) un grāmatā "Latvijas mazo saimniecību dzīvotspēja".

Latvijas komanda bija atbildīga arī par vienu no četrām caurviju analītiskajām tēmām – zināšanu un mācīšanās loma saimniecību modernizācijā un lauku dzīvotspējas nodrošināšanā. Zināšanu un mācīšanās tēmas rezultāti apkopoti prezentācijā RETHINK gala konferencē un rakstā Šūmane. S., Kunda, I., Knickel, K., Strauss, A., Tisenkopfs. T., des Ios Rios, I., Rivera, M., Chebach, T. and Ashkenazy, A. (2018) "Local and farmers’ knowledge matters! How integrating informal and formal knowledge enhances sustainable and resilient agriculture", https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2017.01.020.

Projekta rezultāti apkopoti Journal of Rural Studies speciālizdevumā ”Rethinking the links between farm modernisation, rural development and resilience” (viesredaktori Karlheinz Knickel un Hilde Bjørkhaug): https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-rural-studies/vol/59/suppl/C. Publikācijas ar BSC autoriem: