Close

RETHINK

RETHINK ir 7. Ietvarprogrammas un RURAGRI ERA-NET programmas transdisciplinārs pētniecības projekts, kas tika īstenots ar Eiropas Komisijas un 14 valstu finansēšanas organizāciju atbalstu.

Projekts pievērsās vairākiem aktuāliem jautājumiem: kā tirgus spēki, sabiedrības vajadzības un ierobežotie resursi mijiedarbojoties rada iespējas un ierobežojumus lauksaimniecības un lauku attīstībai Eiropā? Kādas ir saiknes starp saimniecību modernizāciju, lauku attīstību un dzīvotspēju un kā tās varam pozitīvi veidot? Kā veidot attiecības starp lauku teritorijām un urbāniem centriem, lai stiprinātu kopējo dzīvotspēju?

Pievēršoties šiem jautājumiem, RETHINK projekts arī iedziļinājās lauksaimniecības modernizācijā. Jo īpaši aktuāli tas ir šobrīd, kad lauksaimniecībai beidzot jāspēj piemēroties sarūkošajiem resursiem un to sadalei un līdz ar to jāmainās arī ekonomikām, ražošanas sistēmām un dzīves veidiem. RETHINK pētīja saiknes starp lauksaimniecības attīstību un plašāku sabiedrisko un politikas mērķi – dinamiskas un labklājīgas lauku teritorijas, skatot šīs saiknes komplekso izaicinājumu, vietējo situāciju dažādības un daudzdimensionālu stratēģiju kontekstā.

RETHINK projektā piedalījās 14 Eiropas valstis (Vācija, Beļģija, Austrija, Šveice, Spānija, Dānija, Francija, Itālija, Īrija, Izraēla, Zviedrija, Lietuva, Turcija, Latvija). Katrā valstī tika veikta viena gadījuma izpēte, kas ilustrēja kādu inovatīvu lauksaimniecības attīstības virzienu, izgaismojot iespējamās sinerģijas starp saimniecību modernizāciju un ilgstpējīgu lauku attīstību. Kopējais analītiskais ietvars nodrošināja gadījumu salīdzinājumu un rekomendāciju izstrādi Eiropas mērogā. Latvijā gadījuma izpēte tika veikta par mazo saimniecību attīstību. Rezultāti apkopoti nacionālajā ziņojumā angļu valodā pdf (2273 kb) un grāmatā "Latvijas mazo saimniecību dzīvotspēja" pdf (1648 kb).

Latvijas komanda bija atbildīga arī par vienu no četrām caurviju analītiskajām tēmām – zināšanu un mācīšanās loma saimniecību modernizācijā un lauku dzīvotspējas nodrošināšanā. Zināšanu un mācīšanās tēmas rezultāti apkopoti prezentācijā RETHINK gala konferencē pdf (565 kb) un rakstā Šūmane. S., Kunda, I., Knickel, K., Strauss, A., Tisenkopfs. T., des Ios Rios, I., Rivera, M., Chebach, T. and Ashkenazy, A. (sagatavošanā) "Local and farmers’ knowledge matters! How integrating informal and formal knowledge enhances sustainable and resilient agriculture".

Projekta rezultāti apkopoti Journal of Rural Studies speciālizdevumā (sagatavošanā).

Plašāka informācija par projektu pieejama interneta vietnē http://www.rethink-net.eu/home.html.