Close

PREMIERE

Nosaukums: Preparing multi-actor projects in a co-creative way / Daudzaģentu projektu koprade

Finansējuma avots: ES Pētniecības un inovāciju programmas "Apvārsnis Eiropa" projekts, Līgums Nr. 101086531

Kopējais finansējums: EUR 4 998 268.75

Finansējums BSC: EUR 400 125.00 

Īstenošanas laiks: 01.01.2023.-31.12.2027. 

Koordinators: HOCHSCHULE FUR NACHHALTIGE ENTWICKLUNG EBERSWALDE (HNEE) (Vācija)

Mērķis: Eiropas Savienības (ES) stratēģijās, piemēram, dokumentos "Zaļais kurss" un "No lauka līdz galdam" risinātajiem sabiedrības izaicinājumiem ir nepieciešami inovatīvi risinājumi lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un lauku apvidos. Daudzaģentu pieeja (Multi-Actor-Approach - MAA) ir daudzsološs instruments inovāciju procesa veicināšanai. Tomēr pētījumos ir konstatēti atsevišķi trūkumi un nekonsekvences MAA interpretācijā gan no pašreizējo un potenciālo daudzaģentu konsorciju, gan dalībvalstu atbildīgo iestāžu puses. PREMIERE veicinās pamatotu, saskaņotu un labi sagatavotu daudzaģentu projektu izstrādi, īstenojot to divos virzienos. Pirmkārt, PREMIERE veicinās tādu projektu konsorciju veidošanu, kas maksimāli izmantos savu dalībnieku papildinošās zināšanas gan pieteikumu rakstīšanas, gan projektu īstenošanas laikā, jo īpaši uzlabojot saikni starp ietvarprogrammas "Apvārsnis Eiropa" daudzaģentu projektiem un rīcības grupām. Otrkārt, izmantojot gūtās atziņas un rīkus, PREMIERE atbalstīs inovatīvas pārvaldības īstenošanu un pamatotu lēmumu pieņemšanu politikas un pārvaldes jomā saistībā ar zaļo pāreju. Balstoties uz LIAISON projekta rezultātiem un PREMIERE projekta dalībnieku, politikas veidotāju un izpildaģentūru pašu paustajām idejām, kas tiks apzinātas, izmantojot ieinteresēto pušu dialogu visās 27 ES dalībvalstīs (tostarp ar ES lauksaimniecības pētījumu pastāvīgās komitejas stratēģisko darba grupu (SCAR AKIS SWG), nacionālajiem kontaktpunktiem un citiem tematiski saistītiem “Apvārsnis Eiropa” projektiem), PREMIERE izstrādās atbilstošus instrumentus, kā arī apmācības un sadarbības tīklu veidošanas pasākumus. Tie ietvers lietišķu spēli, tiešsaistes akadēmiju un atvērtu tiešsaistes kursu (MOOC). Projekta ietvaros tiks pārbaudīta ietekme, ko rada sākotnējā finansējuma piešķiršana vismaz astoņām daudzaģentu organizācijām (galvenokārt rīcības grupām), un tiks sagatavota labo prakšu rokasgrāmata. Šis uz lietotājiem vērstais darba plāns ar atvērtās pētniecības rezultātiem veicinās efektīvākas ES un nacionālās lauksaimniecības zināšanu un inovāciju sistēmas (AKIS). To īstenos ļoti pieredzējis, kompetents un uzticams daudzaģentu konsorcijs, ko veidos politikas veidotāji, izpildaģentūras, padomdevēji kopīgu inovāciju partnerībām, AKIS dalībnieki un/vai pašreizējie un potenciālie daudzaģentu projektu partneri. 

Kontaktpersona: Tālis Tisenkopfs, talis.tisenkopfs@bscresearch.lv

Projekta interneta vietne: https://premiere-multiactor.eu/