Close

PLUS Change

Nosaukums: Participatory land use strategies: Meeting biodiversity, climate and social objectives in a changing world / Zemes izmantošanas līdzdalības stratēģijas: Bioloģiskās daudzveidības, klimata un sociālo mērķu sasniegšana mainīgā pasaulē

Finansējuma avots: ES Pētniecības un inovāciju programmas "Apvārsnis Eiropa" projekts, Līgums nr. 101081464

Kopējais finansējums: EUR 6 678 922.50

Finansējums BSC: EUR 401 250.00

Īstenošanas laiks: 01.06.2023.–31.05.2027.

Koordinators: Ustav vyzkumu globalni zmeny AV CR VVI (Čehija)

Mērķis: PLUS Change mērķis ir radīt zemes izmantošanas stratēģijas un lēmumu pieņemšanas procesus, kas atbilst klimata, bioloģiskās daudzveidības un cilvēku labklājības ilgtspējas mērķiem, un izstrādāt intervences pasākumus, kas izmanto politisko, ekonomisko, sabiedrisko, materiālo un kultūras kontekstu šo stratēģiju sasniegšanai, iesaistot dalībniekus dažādos lēmumu pieņemšanas līmeņos (individuālā, plānošanas, politikas).

Zemes izmantošanas stratēģijās ir jāsaskaņo vairākas konkurējošas sociālekonomiskās prioritātes ražošanas, rekreācijas, infrastruktūras un mājokļu jomā, vienlaikus mazinot klimata pārmaiņu un bioloģiskās daudzveidības mazināšanās sekas un pielāgojoties tām. Tas jāpanāk mainīgajos globālās vides un vietējos apstākļos. PLUS Change apvieno sociālo, humanitāro un mākslas zinātņu, kā arī zemes izmantošanas modelēšanas zināšanas, kas integrētas, izmantojot sistēmiskās domāšanas ietvaru. Projekts identificē, analizē un uzlabo ilgtspējīgas zemes izmantošanas stratēģijas, risinot kompleksu sistēmu izaicinājumus, un sniedz norādes par konkrētām politikas, pārvaldības un uzvedības intervencēm šo stratēģiju mērķu sasniegšanai. PLUS Change ir četru gadu projekts, kura mērķis ir (1) raksturot zemes izmantošanas nākotnes tendences dažādos mērogos un laikos, ņemot vērā vēsturiskos datus, politikas mērķus un vides pārmaiņas, (2) izstrādāt daudzšķautņainas zemes izmantošanas stratēģijas, kuru mērķis ir sasniegt ilgtermiņa politikas mērķus tādās jomās kā nodrošinātība ar pārtiku, pielāgošanās klimata pārmaiņām, bioloģiskā daudzveidība, atjaunojamā enerģija un sabiedrības labklājība, (3) noteikt ilgtspējīgas zemes izmantošanas stratēģiju īstenošanas ceļus, ņemot vērā galvenos dalībniekus, intervences vietas un daudzlīmeņu pārvaldības sistēmas sastāvdaļas, (4) izstrādāt visaptverošus ieteikumus intervences pasākumiem, lai veicinātu zemes izmantošanas pārvaldības sistēmas izmaiņas ilgtspējības virzienā, galveno uzmanību pievēršot uzvedības, strukturālām, procesuālām izmaiņām un inovāciju izmantošanai, un (5) izstrādāt rīku kopumu zemes izmantošanas plānotājiem, lai īstenotu intervences pasākumus, tostarp plānošanas prakses izmaiņas, lēmumu ietekmes simulācijas, iedzīvotāju iesaistīšanu un izglītojošus pasākumus. Rīku kopums ir izstrādāts tieši kopā ar zemes izmantošanas lēmumu pieņēmējiem prakses gadījumos no 11 valstīm un vairāk nekā 220 zemes izmantošanas dalībniekiem. Tas ir saistīts ar citiem 5. un 6. klastera projektiem un “Apvārsnis” misijām, izmantojot tiešsaistes platformu, un veicina pašreizējās plānošanas un zemes izmantošanas pārmaiņu iniciatīvas katrā prakses gadījumā. PLUS Change atspoguļo 2021. gada ES Stratēģiju par pielāgošanos klimata pārmaiņām, un projektā ir izteikts aicinājums izmantot gudrāku, ātrāku un sistemātiskāku pieeju – pielāgoties klimata pārmaiņu nenovēršamajai ietekmei un darīt to ātri visos pārvaldības līmeņos. Jo īpaši PLUS Change cenšas uzlabot mūsu izpratni par to, kā zemes izmantošanas plānošanai un ar to saistīto lēmumu pieņemšanai var būt optimāla loma "noturīgākas rītdienas veidošanā".

Projekta mājaslapa: https://pluschange.eu/

Kontaktpersona: Elīna Dace, elina.dace@bscresearch.lv