Close

PLAID

PLAID (Peer-to-peer Learning: Accessing Innovation through Demonstration) ir starptautisks pētniecības projekts, kas tiek finansēts no Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmas "Apvārsnis 2020" līdzekļiem. Projektu koordinē Džeimsa Hatona institūts (James Hutton Institute) Lielbritānijā. Projekta konsorciju veido 12 Eiropas valstu partnerorganizācijas (tostarp Baltic Studies Centre no Latvijas). 

Projekta ietvaros tiks identificēta, apkopota un publiskota informācija par Eiropas Savienības 28 valstīs, kās arī Šveicē un Norvēģijā īstenoto komercssaimniecību demonstrējumu tematiku, izvietojumu, labajām praksēm un inovatīvajām pieejām. PLAID veicinās demonstrējumu pieejamību, izveidojot tiešsaistes datu bāzi un ģeogrāfiskajām koordinātēm telpiski piesaistītu karti ar demonstrējumu meklēšanas iespējām par visām 30 valstīm; kopā ar komercsaimniecībām īstenos virtuālus (tiešsaistes) demonstrējumus; 24 demonstrējumu padziļinātā izpētē izvērtēs īstenoto demonstrējumu pārvaldības, finansēšanas, tēmu izvēles, pieejamības (jo īpaši dzimumlīdztiesības aspektā), zināšanu komunicēšanas pieejas un to ietekmi; veiks dažādu pārvaldības modeļu un finansēšanas mehānismu salīdzinājumu attiecībā uz to ietekmi uz mācīšanās procesiem un demonstrējumu pieejamības nodrošinājumu. Projektā tiks izstrādātas rekomendācijas pārvaldībai un labo prakšu īstenošanai gan reālā, gan virtuālā demonstrējumu vidē ar mērķi izstrādāt pielietojamus indikatorus un lēmumpieņemšanas atbalsta instrumentus zemniekiem, konsultantiem, komercuzņēmumiem, nevalstiskajām organizācijām, izglītības iestādēm, politikas veidotājiem un pētniekiem.

PLAID ir daudzaģentu konsorcijs, kas balstīts kopdarbībā starp zemniekiem, nozares dalībniekiem un akadēmiskās jomas pārstāvjiem iecerēto ideju izstrādē, īstenošanā, pārbaudē un apstiprināšanā. Projekts tiecas atstāt būtisku ietekmi uz lauksaimniecisko demonstrējumu jomu, īstenojot nozīmīgu zināšanu apmaiņas aktivitāšu un rezultātu kopumu, kas ilglaicīgi būs pieejami projektā iesaistīto dalībnieku un sadarbības partneru mājas lapās, YouTube kanālā un lauksaimniecības Eiropas inovāciju partnerības (EIP-AGRI) interneta vietnē. PLAID veicinās prakses kopienas veidošanos, kas līdz ar visām projektā īstenotajām aktivitātēm veidos labu pamatu Eiropas saimniecību tīklošanās iespējām, lai atbalstītu tematisku zināšanu apmaiņu un inovāciju plašu izplatību lauksaimniecības jomā.

Plašāka informācija par projektu angļu valodā pieejama interneta vietnē http://www.plaid-h2020.eu/

Projekta videorullītis latviešu valodā: https://www.youtube.com/watch?v=EW8OIPCYCGI  

BSC prezentācija (PLAID un INNOFRUIT projektu atziņas) Pavasara Lauku dienā Dobelē, 2017. gada 20. aprīlī (latviešu valodā): http://fruittechcentre.eu/wp/uploads/2017/05/Zinasanu_aprite.pdf 

BSC bloga ieraksts PLAID projekta interneta vietnē (angļu valodā): http://www.plaid-h2020.eu/blogs/what-makes-successful-demonstration

Projekta ietvaros sagatavotie prakses kopsavilkumi (practice abstracts): https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/find-connect/projects/peer-peer-learningaccessing-innovation-through (BSC sagatavotie materiāli Nr. 2 un Nr. 5 lasāmi arī latviešu valodā).

BSC prezentācija (PLAID un INNOFRUIT projektu atziņas) BSC un Zemkopības ministrijas oragnizētajā zinātniski-praktiskajā konferencē “Eiropas Savienības zinātniskie pētījumi lauku attīstības un politikas atbalstam” Siguldā, 2018. gada 29. martā (latviešu valodā): http://www.bscresearch.lv/uploads/files/Sigulda/PLAID_INNOFRUIT_Sigulda_29032018.pdf

BSC posteris par lauksaimnieciskajiem demonstrējumiem Latvijā (angļu valodā): https://www.plaid-h2020.eu/sites/www.plaid-h2020.eu/files/minutes/Poster_LATVIA_final.pdf 

BSC posteris par lauksaimnieciskajiem demonstrējumiem PLAID projekta ietvaros Latvijā pētāmajā LLKC Zālēdāju projektā (angļu valodā) (prezentēts 13. Eiropas Starptautiskajā Lauksaimniecības sistēmu asociācijas (IFSA) simpozijā, 2018. gada 1.-5. jūlijā, Krētā, Grieķijā. 

BSC raksts žurnālā Latvijas Lopkopis par galvenajām atziņām par lauksaimnieciskajiem demonstrējumiem PLAID projekta ietvaros Latvijā pētītajā LLKC Zālēdāju projektāhttp://llkc.lv/lv/nozares/lopkopiba/demonstrejumi-lopkopiba-macisanas-un-kontaktu-veidosanas-iespejas (tiešsaistē publicēts 2019. gada 19. februārī)