Close

PLAID

logo

NosaukumsPeer-to-peer Learning: Accessing Innovation through Demonstration / Mācīšanās no līdzbiedriem: demonstrējumi inovāciju pieejamībai 

Finansējuma avots: ES "Apvārsnis" 2020 projekts, līgums nr. 727388.

Kopējais finansējums: EUR 2 187 767,50

Finansējums BSC: EUR 124 750,00

Īstenošanas periods: 01.01.2017.-30.06.2019.

Koordinators: James Hutton Institute (Lielbritānija)

Latvijas partneris: Nodibinājums "Baltic Studies Centre"

PLAID ir starptautisks pētniecības projekts, kas tika finansēts no Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmas "Apvārsnis 2020" līdzekļiem. Projekta konsorciju veidoja 12 Eiropas valstu partnerorganizācijas. 

Projekta ietvaros tika identificēta, apkopota un publiskota informācija par Eiropas Savienības 28 valstīs, kās arī Šveicē un Norvēģijā īstenoto komercssaimniecību demonstrējumu tematiku, izvietojumu, labajām praksēm un inovatīvajām pieejām. PLAID mērķis ir veicināt demonstrējumu pieejamību, izveidojot tiešsaistes datu bāzi un ģeogrāfiskajām koordinātēm telpiski piesaistītu karti ar demonstrējumu meklēšanas iespējām par visām 30 valstīm; kopā ar komercsaimniecībām īstenot virtuālus (tiešsaistes) demonstrējumus; 24 demonstrējumu padziļinātā izpētē izvērtēt īstenoto demonstrējumu pārvaldības, finansēšanas, tēmu izvēles, pieejamības (jo īpaši dzimumlīdztiesības aspektā), zināšanu komunicēšanas pieejas un to ietekmi; veikt dažādu pārvaldības modeļu un finansēšanas mehānismu salīdzinājumu attiecībā uz to ietekmi uz mācīšanās procesiem un demonstrējumu pieejamības nodrošinājumu. Projektā izstrādātas rekomendācijas pārvaldībai un labo prakšu īstenošanai gan reālā, gan virtuālā demonstrējumu vidē ar mērķi identificēt pielietojamus indikatorus un lēmumpieņemšanas atbalsta instrumentus zemniekiem, konsultantiem, komercuzņēmumiem, nevalstiskajām organizācijām, izglītības iestādēm, politikas veidotājiem un pētniekiem.

PLAID ir daudzaģentu konsorcijs, kas balstīts kopdarbībā starp zemniekiem, nozares dalībniekiem un akadēmiskās jomas pārstāvjiem iecerēto ideju izstrādē, īstenošanā, pārbaudē un apstiprināšanā. Projekts tiecas atstāt būtisku ietekmi uz lauksaimniecisko demonstrējumu jomu, īstenojot nozīmīgu zināšanu apmaiņas aktivitāšu un rezultātu kopumu, kas ilglaicīgi būs pieejami projektā iesaistīto dalībnieku un sadarbības partneru mājas lapās, YouTube kanālā un lauksaimniecības Eiropas inovāciju partnerības (EIP-AGRI) interneta vietnē. PLAID veicina prakses kopienas veidošanos, kas līdz ar visām projektā īstenotajām aktivitātēm veidos labu pamatu Eiropas saimniecību tīklošanās iespējām, lai atbalstītu tematisku zināšanu apmaiņu un inovāciju plašu izplatību lauksaimniecības jomā.