Close

LU doktorantūras kapacitātes stiprināšana jaunā doktorantūras modeļa ietvarā

Nosaukums: Latvijas Universitātes doktorantūras kapacitātes stiprināšana jaunā doktorantūras modeļa ietvarā (Līgums Nr. 8.2.2.0/20/I/006)

Finansējuma avots: 85% Eiropas Sociālā fonda finansējums un 15% valsts budžeta līdzfinansējums

Projekta finansējums BSC: EUR 16 000

Īstenošanas laiks: 01.06.2022.-31.10.2023.

Vadošais partneris: Latvijas Universitāte

Mērķis: Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās trešās kārtas projekta “LU doktorantūras kapacitātes stiprināšana jaunā doktorantūras modeļa ietvarā” Nr.8.2.2.0/20/I/006

Projekts finansiāli atbalsta konkursa kārtībā atlasītu Latvijas Universitātes doktora studiju programmās studējošo doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu zinātniski pētnieciskā darba veikšanu Latvijas Universitātē vai sadarbības partnera organizācijā. BSC ir Latvijas Universitātes sadarbības partneris, kurš nodrošina atbalstu zinātniskā grāda pretendentes Oksanas Žabko promocijas darba izstrādi ar melnraksta nosaukumu “Pieaugušo izglītība un karjeras transformācijas mūsdienu sabiedrībā”. Projekta rezultātā tiks izstrādāts promocijas darbs un trīs zinātniskas publikācijas starptautiskos recenzētos žurnālos.

Kontaktpersonas: Tālis Tisenkopfs, talis.tisenkopfs@bscresearch.lv, Oksana Žabko, oksana.zabko@bscresearch.lv