Close

GreenHort

Nosaukums: Eiropas Zaļā kursa noteikto vidi saudzējošo tehnoloģisko risinājumu izstrāde un ieviešana dārzkopībā Latvijā / Elaboration of environment-friendly crop growing technologies identified by the Green Deal and their implementation in horticultural production in Latvia 

Finansējuma avots: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (Projekta nr. 1.1.1.1/20/A/169)

Īstenošanas laiks: 04.01.2021.–30.11.2023.

Koordinators: Dārzkopības institūts

Partneri: Nodibinājums "Baltic Studies Centre", SIA “LM Product”, zemnieku saimniecība "Atvases"

Projekta mērķis ir zinātnisko iestāžu un lauksaimnieku sadarbībā realizēt praktisku starpdisciplināru pētījumu, kurā tiks noskaidroti Eiropas Zaļā kursa (Green Deal) nodrošināšanas tehnoloģisko risinājumu agronomiskie un sociālie aspekti dārzkopībā un sekmēta to ieviešanas efektivitāte audzēšanas tehnoloģiju transformācijai un pilnveidošanai atbilstoši ražotāju iespējām un vajadzībām virzībā uz videi draudzīgas saimniekošanas pieejas īstenošanu. Mērķis sniedz ieguldījumu Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas (RIS3) 1. transformācijas virziena (Ražošanas un eksporta struktūras maiņa tradicionālajās tautsaimniecības nozarēs) mērķu sasniegšanā, iekļaujot zinātnes un tehnoloģiju cilvēkkapitāla attīstību un jaunu zināšanu radīšanu, kā arī lauksaimniecības konkurētspējas uzlabošanu. Pēc NACE klasifikācijas projekts atbilst 72.19 kodam, pēc OECD zinātņu nozaru FORD klasifikācijas - kodiem 4.1. (lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība) un 5.4. (socioloģija).

Projekta aktivitātes ir vērstas uz Eiropas zaļā kursa pasākumu, kas paredz virzību uz videi un klimatam labvēlīgu saimniekošanu, ieviešanu, balstoties uz starpdisciplināru pieeju mērķa sasniegšanai. Darba uzdevumi balstīti uz situācijas cēloņu apzināšanu un analīzi, izmantojot interaktīvu, uz gala lietotāju vērstu pieeju piedāvāto tehnoloģisko risinājumu padziļinātā zinātniskā izpētē un ieviešanas veicināšanā Latvijā, sadarbojoties divu nozaru – dārzkopības un socioloģijas – pētniekiem, kā arī ražotājiem. Galvenais pētījumu akcents ir likts uz augsnes izmantošanas metožu maiņu, ieviešot jauktos stādījumus, iekļaujot augu sekā daudzveidīgus zaļmēslojumus, veicot augsnes maksimālu nosedzi ar augiem (arī ziemas periodā), rindstarpu mulčēšanu – tie ir tehnoloģiskie risinājumi, kas dārzkopībā ir praktiski realizējami ilgtspējīgas augsnes izmantošanas sistēmas ieviešanai. Sociālā izpēte, kas projektā integrēta kā svarīga caurviju komponente zināšanās balstītas un līdzdarbīgas projekta pieejas īstenošanā, sniegs atbalstu, gan tehnoloģiju izstrādē, gan ieviešanā mērķtiecīgi iesaistot ražotājus – dārzkopības produkcijas audzētājus.

Projekta darba plāns paredz, ka dažādās aktivitātes tiks realizētas gan secīgos, gan arī paralēlos savstarpēji papildinošos dārzkopības un socioloģijas jomas aptvertajos pētniecības procesa posmos, lai maksimāli efektīvi pielietotu izvēlētos metodoloģiskos risinājumus un iegūtu zinātniski pamatotu informāciju un rezultātu. Sadarbībā ar ražotājiem tiks izstrādātas, aprobētas, ieviestas un popularizētas vidi saudzējošās dārzaugu audzēšanas tehnoloģijas un attīstīts demonstrējumu saimniecību koncepts, lai veicinātu ražošanas transformāciju uz videi draudzīgu, zaļajam kursam atbilstošu tehnoloģiju ieviešanu. No zinātniskā viedokļa tiks iegūtas datu kopas par vidi saudzējošu tehnoloģiju ietekmi uz augu ražību, fitosanitārā stāvokļa uzlabošanu un augsnes īpašībām, kā arī socioloģiskie dati par šādu tehnoloģiju ieviešanas iespējām saimniecībās un to ietekmējošiem faktoriem.

Informācijas ievietošanas datums: 01.02.2021.

 

Projektā īstenotās BSC aktivitātes 04.01.2021.-31.03.2021:

  1. Noorganizēts pirmais darbseminārs (tiešsaistes seminārs-diskusija “Eiropas Zaļā kursa noteikto vidi saudzējošo tehnoloģisko risinājumu izstrāde un ieviešana dārzkopībā Latvijā”, 10.03.2021) ar jomas speciālistiem un lauksaimniekiem, lai rosinātu diskusiju par Eiropas Zaļajā kursā iezīmētajiem virzieniem dārzkopībā un to realizācijas iespējām Latvijā, kā arī lai informētu interesentus par projektā plānotajām aktivitātēm un dotu iespēju nozares speciālistiem un lauksaimniekiem sniegt savu viedokli un ieteikumus par projektā izvēlētajiem tehnoloģiskajiem risinājumiem (dārzeņu audzēšana jauktajos stādījumos ar aromātaugiem un ar lauksaimniecības pakalpojumaugiem; zemeņu audzēšana jauktajos stādījumos; zaļmēslojumu ieviešana dārzeņu saimniecību augsekā), lai veicinātu to praktisko pienesumu un lietderību kā bioloģiskajā, tā konvencionālajā dārzkopībā.
  2. Apmeklētas abas projekta partneru ražojošās saimniecības, veicot līdzdalības novērojumu izmēģinājumu lauku izvēles, izmēģinājumu shēmas nianšu saskaņošanas un sākotnējo augsnes paraugu ņemšanas procesā.
  3. Uzsākts darbs pie literatūras analīzes metodoloģisko vadlīniju izstrādes, lai identificētu starptautiskajos pētījumos apzināto faktoru kopumu, kas sekmē vai kavē vidi saudzējošu tehnoloģisko risinājumu ieviešanu ražojošās saimniecībās.

Informācijas ievietošanas datums: 22.04.2021.

Projektā īstenotās BSC aktivitātes 01.04.2021.-30.06.2021:

  1. Turpināts darbs pie sistemātiskas literatūras analīzes metodoloģisko vadlīniju izstrādes, veicot testa meklējumus Scopus un Web of Science zinātnisko rakstu datu bāzēs un precizējot rakstu atlases kritērijus. Veikta pirmā izgūto ierakstu (nosaukumu un kopsavilkumu) caurskate, strukturēta rakstu uzskaite un kategorizācija, kā arī to tematiskās atbilstības pārbaude tālākai pilno tekstu analīzei.
  2. Sagatavots projekta pirmā darbsemināra dalībnieku komentāru un no tiem izrietošo izmēģinājuma korekciju apkopojums. 
  3. Īstenota dalība projekta sanāksmēs, tostarp veicot līdzdalības novērojumu par projekta komandā pārstāvēto zinātnieku un lauksaimnieku mijiedarbi un izmēģinājumu īstenošanas tehniskajiem un organizatoriskajiem aspektiem.
  4. Veikti priekšdarbi projekta otrā darbsemināra īstenošanai (07.07.2021).

Informācijas ievietošanas datums: 30.06.2021.