Close

GreenHort

Nosaukums: Eiropas Zaļā kursa noteikto vidi saudzējošo tehnoloģisko risinājumu izstrāde un ieviešana dārzkopībā Latvijā / Elaboration of environment-friendly crop growing technologies identified by the Green Deal and their implementation in horticultural production in Latvia 

Finansējuma avots: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (Projekta nr. 1.1.1.1/20/A/169)

Kopējais finansējums: EUR 500 762.33

Finansējums BSC: EUR 100 165.40

Īstenošanas laiks: 04.01.2021.–30.11.2023.

Koordinators: Dārzkopības institūts

Partneri: Nodibinājums "Baltic Studies Centre", SIA “LM Product”, zemnieku saimniecība "Atvases"

Projekta mērķis ir zinātnisko iestāžu un lauksaimnieku sadarbībā realizēt praktisku starpdisciplināru pētījumu, kurā tiks noskaidroti Eiropas Zaļā kursa (Green Deal) nodrošināšanas tehnoloģisko risinājumu agronomiskie un sociālie aspekti dārzkopībā un sekmēta to ieviešanas efektivitāte audzēšanas tehnoloģiju transformācijai un pilnveidošanai atbilstoši ražotāju iespējām un vajadzībām virzībā uz videi draudzīgas saimniekošanas pieejas īstenošanu. Mērķis sniedz ieguldījumu Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas (RIS3) 1. transformācijas virziena (Ražošanas un eksporta struktūras maiņa tradicionālajās tautsaimniecības nozarēs) mērķu sasniegšanā, iekļaujot zinātnes un tehnoloģiju cilvēkkapitāla attīstību un jaunu zināšanu radīšanu, kā arī lauksaimniecības konkurētspējas uzlabošanu. Pēc NACE klasifikācijas projekts atbilst 72.19 kodam, pēc OECD zinātņu nozaru FORD klasifikācijas - kodiem 4.1. (lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība) un 5.4. (socioloģija).

Projekta aktivitātes vērstas uz Eiropas zaļā kursa pasākumu, kas paredz virzību uz videi un klimatam labvēlīgu saimniekošanu, ieviešanu, balstoties uz starpdisciplināru pieeju mērķa sasniegšanai. Darba uzdevumi balstīti uz situācijas cēloņu apzināšanu un analīzi, izmantojot interaktīvu, uz gala lietotāju vērstu pieeju piedāvāto tehnoloģisko risinājumu padziļinātā zinātniskā izpētē un ieviešanas veicināšanā Latvijā, sadarbojoties divu nozaru – dārzkopības un socioloģijas – pētniekiem, kā arī ražotājiem. Galvenais pētījumu akcents likts uz augsnes izmantošanas metožu maiņu, ieviešot jauktos stādījumus, iekļaujot augu sekā daudzveidīgus zaļmēslojumus, veicot augsnes maksimālu nosedzi ar augiem (arī ziemas periodā), rindstarpu mulčēšanu – tie ir tehnoloģiskie risinājumi, kas dārzkopībā ir praktiski realizējami ilgtspējīgas augsnes izmantošanas sistēmas ieviešanai. Sociālā izpēte, kas projektā integrēta kā svarīga caurviju komponente zināšanās balstītas un līdzdarbīgas projekta pieejas īstenošanā, sniedz atbalstu, gan tehnoloģiju izstrādē, gan ieviešanā mērķtiecīgi iesaistot ražotājus – dārzkopības produkcijas audzētājus.

Dažādās projekta aktivitātes tiks realizētas gan secīgos, gan arī paralēlos savstarpēji papildinošos dārzkopības un socioloģijas jomas aptvertajos pētniecības procesa posmos, lai maksimāli efektīvi pielietotu izvēlētos metodoloģiskos risinājumus un iegūtu zinātniski pamatotu informāciju un rezultātu. Sadarbībā ar ražotājiem tiks izstrādātas, aprobētas, ieviestas un popularizētas vidi saudzējošās dārzaugu audzēšanas tehnoloģijas un attīstīts demonstrējumu saimniecību koncepts, lai veicinātu ražošanas transformāciju uz videi draudzīgu, zaļajam kursam atbilstošu tehnoloģiju ieviešanu. No zinātniskā viedokļa tiks iegūtas datu kopas par vidi saudzējošu tehnoloģiju ietekmi uz augu ražību, fitosanitārā stāvokļa uzlabošanu un augsnes īpašībām, kā arī socioloģiskie dati par šādu tehnoloģiju ieviešanas iespējām saimniecībās un to ietekmējošiem faktoriem.

Informācijas ievietošanas datums: 01.02.2021.

 

Projektā īstenotās BSC aktivitātes 04.01.2021.-31.03.2021:

 1. Noorganizēts pirmais darbseminārs (tiešsaistes seminārs-diskusija “Eiropas Zaļā kursa noteikto vidi saudzējošo tehnoloģisko risinājumu izstrāde un ieviešana dārzkopībā Latvijā”, 10.03.2021) ar jomas speciālistiem un lauksaimniekiem, lai rosinātu diskusiju par Eiropas Zaļajā kursā iezīmētajiem virzieniem dārzkopībā un to realizācijas iespējām Latvijā, kā arī lai informētu interesentus par projektā plānotajām aktivitātēm un dotu iespēju nozares speciālistiem un lauksaimniekiem sniegt savu viedokli un ieteikumus par projektā izvēlētajiem tehnoloģiskajiem risinājumiem (dārzeņu audzēšana jauktajos stādījumos ar aromātaugiem un ar lauksaimniecības pakalpojumaugiem; zemeņu audzēšana jauktajos stādījumos; zaļmēslojumu ieviešana dārzeņu saimniecību augsekā), lai veicinātu to praktisko pienesumu un lietderību kā bioloģiskajā, tā konvencionālajā dārzkopībā.
 2. Apmeklētas abas projekta partneru ražojošās saimniecības, veicot līdzdalības novērojumu izmēģinājumu lauku izvēles, izmēģinājumu shēmas nianšu saskaņošanas un sākotnējo augsnes paraugu ņemšanas procesā.
 3. Uzsākts darbs pie literatūras analīzes metodoloģisko vadlīniju izstrādes, lai identificētu starptautiskajos pētījumos apzināto faktoru kopumu, kas sekmē vai kavē vidi saudzējošu tehnoloģisko risinājumu ieviešanu ražojošās saimniecībās.

Informācijas ievietošanas datums: 22.04.2021.

Projektā īstenotās BSC aktivitātes 01.04.2021.-30.06.2021:

 1. Turpināts darbs pie sistemātiskas literatūras analīzes metodoloģisko vadlīniju izstrādes, veicot testa meklējumus Scopus un Web of Science zinātnisko rakstu datu bāzēs un precizējot rakstu atlases kritērijus. Veikta pirmā izgūto ierakstu (nosaukumu un kopsavilkumu) caurskate, strukturēta rakstu uzskaite un kategorizācija, kā arī to tematiskās atbilstības pārbaude tālākai pilno tekstu analīzei.
 2. Sagatavots projekta pirmā darbsemināra dalībnieku komentāru un no tiem izrietošo izmēģinājuma korekciju apkopojums. 
 3. Īstenota dalība projekta sanāksmēs, tostarp veicot līdzdalības novērojumu par projekta komandā pārstāvēto zinātnieku un lauksaimnieku mijiedarbi un izmēģinājumu īstenošanas tehniskajiem un organizatoriskajiem aspektiem.
 4. Veikti priekšdarbi projekta otrā darbsemināra īstenošanai (07.07.2021).

Informācijas ievietošanas datums: 30.06.2021.

Projektā īstenotās BSC aktivitātes 01.07.2021.-30.09.2021:

 1. Pabeigts darbs pie sistemātiskas literatūras analīzes metodoloģisko vadlīniju izstrādes un Web Of Science / Scopus datubāzēs izgūto 122 unikālo rakstu atlases tālākai pilno tekstu caurskatei; uzsākta 87 atlasīto (t.sk. 15 iekļaušanai analīzē vēl precizējamo) rakstu pilno tekstu izguve, caurskate un analīze.
 2. Īstenots nākotnes scenārija darbseminārs “Lauksaimnieku konsultāciju nākotne dārzkopībā: konsultatīvā atbalsta nepieciešamības apzināšana ilgtspējīgu audzēšanas tehnoloģiju jomā Latvijā” (07.07.2021), kurā piedalījās 23 dalībnieki, tostarp lauksaimniecības konsultanti, zinātnieki, valsts pārvaldes un lauksaimnieku organizāciju pārstāvji, kā arī individuāli lauksaimnieki.
 3. Īstenota dalība un iekļautais novērojums projekta pirmajā Lauka dienā / seminārā (06.09.2021) z/s “Puteņi” (SIA "LM Product), Kaibalā, Lielvārdes novadā par jauktajiem stādījumiem dārzeņkopībā, tostarp sniedzot priekšlasījumu “Lauksaimnieku iesaiste lauka izmēģinājumu un demonstrējumu īstenošanā: iespējas un izaicinājumi” (A. Ādamsone-Fiskoviča).

Informācijas ievietošanas datums: 30.09.2021.

Projektā īstenotās BSC aktivitātes 01.10.2021.-30.12.2021:

 1. Īstenota dalība #OFE2021 konferencē (1st conference on farmer-centric on-farm experimentation "Digital tools for a scalable transformative pathway") (Monpeljē, Francija; 13-15.10.2021; https://ofe2021.com/) ar ielūgtu referātu «Social and technological potential of on-farm experiments and demonstrations to promote innovative farming practices» (A. Ādamsone-Fiskoviča), kā arī iesniegts referāta teksts publicēšanai konferences tēžu krājumā.
 2. Sistemātiskās literatūras analīzes ietvaros izlasīti un izkonspektēti 32 no otrreizējas rakstu caurskates procesā atlasīto 64 (t.sk. iekļaušanai analīzē vēl precizējamo) rakstu pilnie teksti.  
 3. Iesniegts referāta pieteikums «Making the agroecological turn: identification of farm-level sociotechnical adoption factors and determinants» IFSA konferencei (The 14th European Farming Systems Conference "Farming systems facing climate change and resource challenges") (Evora, Portugāle, 10.-14.04.2022.; http://www.ifsa2022.uevora.pt/).
 4. Uzsākta potenciālo respondentu saraksta veidošana padziļinātajām intervijām Latvijas dārzkopju viedokļu un pieredzes apzināšanai vidi saudzējošu tehnoloģisko risinājumu praktiskā pielietojumā.

Informācijas ievietošanas datums: 30.12.2021.

Projektā īstenotās BSC aktivitātes 01.01.2022.-31.03.2022:

 1. Pabeigta visu sistemātiskās literatūras analīzei priekšatlasīto 64 akadēmisko rakstu pilno tekstu lasīšana un strukturēta konspektēšana, no tiem identificējot 53 rakstus sistemātiskajai gala analīzei.
 2. Uzsākts darbs pie konferences referāta sagatvošanas prezentēšanai IFSA konferencē (The 14th European Farming Systems Conference "Farming systems facing climate change and resource challenges") (Evora, Portugāle, 10.-14.04.2022.; http://www.ifsa2022.uevora.pt/).
 3. Uzsākta jautājumu izstrāde padziļinātajām intervijām Latvijas dārzkopju viedokļu un pieredzes apzināšanai vidi saudzējošu tehnoloģisko risinājumu praktiskā pielietojumā.

Informācijas ievietošanas datums: 31.03.2022.

Projektā īstenotās BSC aktivitātes 01.04.2022.-30.06.2022:

 1. Īstenota klātienes dalība starptautiskajā IFSA2022 konferencē (The 14th European Farming Systems Conference "Farming systems facing climate change and resource challenges"; Evora, Portugāle, 10.-14.04.2022;http://www.ifsa2022.uevora.pt/), apmeklējot konferences plēnārsesijas un paralēlās tematiskās sesijas, kā arī sniedzot priekšlasījumu “Making the agroecological turn: Identification of farm-level sociotechnical adoption factors” par projekta GreenHort ietvaros īstenotās sistemātiskās literatūras analīzes rezultātiem.
 2. Veikts sistemātiskās literatūras analīzes metodoloģijas un rezultātu apkopojums, izstrādājot starptautiskam recenzētam zinātniskam izdevumam iesniedzamā raksta pirmo melnrakstu.
 3. Veikti sagatavošanās darbi (t.sk. informētās piekrišanas formas izstrāde) pirmo pilotinterviju veikšanai.

Informācijas ievietošanas datums: 30.06.2022.

Projektā īstenotās BSC aktivitātes 01.07.2022.-30.09.2022:

 1. Īstenota klātienes dalība Lietuvas Biodinamiskās lauksaimniecības un pārstrādes asociācijas “Biodinamika LT” organizētajā zinātniskajā seminārā “Vairāku mainīgo kultūraugu audzēšana Lietuvā un Latvijā” (Ukmerģes rajons, Lietuva, 18.-19.07.2022), sniedzot priekšlasījumu “Agroekoloģisko risinājumu ieviešanu saimniecībā ietekmējošie faktori”, kas balstīts uz GreenHort ietvaros veiktās sistemātiskās literatūras analīzes rezultātiem. Lauka dienu ietvaros apmeklētas trīs Lietuvas bioloģiskās saimniecības.
 2. Dažādos Latvijas novados veiktas 14 klātienes intervijas ar praktizējošiem Latvijas dārzkopjiem viedokļu un pieredzes apzināšanai vidi saudzējošu tehnoloģisko risinājumu praktiskā pielietojumā.
 3. Īstenota klātienes dalība Dārzkopības institūta Pūres Pētījumu centra organizētajā seminārā un lauka dienā "Dārzeņkopības pētījumi – no bioloģiskās līdz integrētai audzēšanai" (Pūre, Latvija, 19.09.2022), sniedzot priekšlasījumu "Agroekoloģisko risinājumu ieviešanu saimniecībās ietekmējošie faktori", kas balstīts uz GreenHort ietvaros veiktās sistemātiskās literatūras analīzes rezultātiem.
 4. Turpināts darbs pie raksta izstrādes par agroekoloģisko prakšu ieviešanu ietekmējošajiem faktoriem iesniegšanai starptautiskā recenzētā žurnālā.

Informācijas ievietošanas datums: 30.09.2022.

Projektā īstenotās BSC aktivitātes 01.10.2022.-31.12.2022:

 1. Dažādos Latvijas novados veiktas papildu 4 klātienes un 1 tiešsaistes intervija ar praktizējošiem Latvijas dārzkopjiem viedokļu un pieredzes apzināšanai vidi saudzējošu tehnoloģisko risinājumu praktiskā pielietojumā.
 2. Sagatavots analītisks pārskats par lauka darba pētījuma metodoloģiju un intervijās gūtajām galvenajām atziņām.
 3. Sagatavoti 7 (no 19) veikto interviju pilnie transkripti tālākai padziļinātai tematiskajai analīzei.
 4. Turpināts darbs pie raksta izstrādes par agroekoloģisko prakšu ieviešanu ietekmējošajiem faktoriem iesniegšanai starptautiskā recenzētā žurnālā.

Informācijas ievietošanas datums: 30.12.2022.

Projektā īstenotās BSC aktivitātes 01.01.2023.-31.03.2023:

 1. Pabeigts un starptautiskā zinātniskā žurnālā recenzēšanai iesniegts uz sistemātiskās literatūras analīzes bāzes izstrādāts raksts par agroekoloģisko prakšu ieviešanu ietekmējošajiem faktoriem.
 2. Sagatavoti atlikušie 12 veikto interviju pilnie transkripti tālākai padziļinātai tematiskajai analīzei.
 3. Iesniegts uz interviju analīzi balstīta referāta pieteikums Agroecology Europe Forum (Ungārija, 16.-18.11.2023.; https://www.agroecology-europe.org/agroecology-europe-forum-2023/).

Informācijas ievietošanas datums: 31.03.2023.

Projektā īstenotās BSC aktivitātes 01.04.2023.-30.06.2023:

 1. Uzsākts darbs pie saņemto recezentu komentāru iestrādes rakstam par agroekoloģisko prakšu ieviešanu ietekmējošajiem faktoriem.
 2. Uzsākts darbs pie projekta ietvaros veikto interviju padziļinātas analīzes.

Informācijas ievietošanas datums: 30.06.2023

Projektā īstenotās BSC aktivitātes 01.07.2023.-30.09.2023:

 1. Atbilstoši recenzentu komentāriem koriģēts un atkārtoti iesniegts zinātniskais raksts par vidi saudzējošo dārzkopības prakšu ieviešanu ietekmējošajiem faktoriem.
 2. Sagatavots un publicēts bloga ieraksts "Kā nodot lauksaimnieciskās zināšanas?".
 3. Īstenota klātienes dalība Dārzkopības institūta Pūres Pētījumu centra organizētajā seminārā un lauka dienā "Lauka dārzeņu un zemeņu audzēšanas izaicinājumi un risinājumi bioloģiskajā un integrētajā audzēšanā" (Pūre, Latvija, 13.09.2023), sniedzot priekšlasījumu "Latvijas dārzkopju pieredze un viedokļi par videi draudzīgu tehnoloģisko risinājumu ieviešanu praksē", kas balstīts uz GreenHort ietvaros veikto padziļināto interviju analīzes rezultātiem.
 4. Sniegta ekspertintervija par agroekoloģijas jautājumu situāciju Latvijā Eiropas Komisijas finansēta projekta "Agroecology for Europe" (AE4EU) projekta ietvaros (15.09.2023).

Informācijas ievietošanas datums: 30.09.2023

Projektā īstenotās BSC aktivitātes 01.10.2023.-30.11.2023:

 1. Īstenota dalība ar Ārlietu ministrijas atbalstu Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra organizētā tiešsaistes apmācību kursā Ukrainas lauksaimniecības konsultantiem "Lauksaimniecības konsultantu prakses efektīvā zināšanu pārneses un inovāciju organizēšanā ar demonstrējumu palīdzību" (02.-04.10.2023), sniedzot vieslekciju "Demonstrations as a form of innovation and collaboration", kas cita starpā balstīta arī GreenHort projekta īstenošanas gaitā gūtajās atziņās.
 2. Atbilstoši no jauna saņemtajiem recenzentu komentāriem koriģēts zinātniskais raksts par vidi saudzējošo dārzkopības prakšu ieviešanu ietekmējošajiem faktoriem.
 3. Īstenota klātienes dalība Eiropas Agroekoloģijas asociācijas "Agroecology Europe" rīkotajā forumā (Converging movements for resilient food systems) (16.-18.11.2023, Ģenģeša, Ungārija; https://www.agroecology-europe.org/agroecology-europe-forum-2023/), sniedzot priekšlasījumu "Horticultural farmers' views in and experience with the practical application of agroecological solutions in Latvia", kas balstīts uz GreenHort ietvaros veikto padziļināto interviju analīzes rezultātiem. Foruma ietvaros rīkotajā ibraukumu dienā apmeklētas divas bioloģiskās dārzeņkopības saimniecības.
 4. Satavots un publicēts bloga ieraksts "Atziņas no Agroekoloģijas foruma Ungārijā".

Informācijas ievietošanas datums: 30.11.2023

Projekta pēcuzraudzības periodā īstenotās BSC aktivitātes:

 1. Publicēts recenzēts raksts "Understanding the potential of sustainability turn in farming: review of sociotechnical adoption factors of agri-environmental cropping practices" žurnalā Renewable Agriculture and Food Systems.

Informācijas ievietošanas datums: 09.05.2024