Close

EKIP

NosaukumsEnacting user-centred knowledge and innovation partnerships for smart and sustainable territorial development / Lietotājorientētu zināšanu un inovācijas partnerību aktivizēšana viedai un ilgtspējīgai teritoriālai attīstībai

Finansējuma avots: LZP fundamentālo un lietišķo pētījumu programmas projekts Nr. lzp-2020/2-0133 

Kopējais finansējums: EUR 100 389,60

Īstenošanas laiks: 1.12.2020.–31.12.2021.

Īstenotājs: Nodibinājums "Baltic Studies Centre"

Projekta mērķis ir radīt un nostiprināt starpnozaru un transdisciplināras zināšanas, izmantojot daudzaģentu līdzdalības pieeju, lai veicinātu lietotājorientētus risinājumus reģionālajās pārtikas sistēmās, lauku un pilsētu mijiedarbēs un lauku digitalizācijā Latvijā. Projekts balstās interaktīvās inovācijas pieejā un izmanto četrkāršās spirāles (quadruple helix) konceptuālo ietvaru, lai integrētu BSC īstenoto “Apvārsnis 2020” un nacionālo pētniecisko projektu rezultātus un sadarbībā ar ieinteresētajām pusēm izstrādātu dzīvotspējīgus un praktiskus risinājumus viedai un ilgtspējīgai teritoriālai attīstībai. Projektā tas tiks sasniegts, apvienojot dažādus tematiskos laukus aptverošo pētniecisko projektu rezultātus un pasniedzot tos lietotājorientētā formā, lai veicinātu starpnozaru mācīšanos un zināšanu radīšanu četru sektoru (pētniecības, uzņēmējdarbības, valsts pārvaldes, pilsoniskās sabiedrības) pārstāvju vidū. Projekts pilnveidos zinātniskās zināšanas par interaktīvās inovācijas lomu viedā un ilgtspējīgā attīstībā un četrkāršās spirāles darbību lauku vidē. Projektam būs ietekme specifiskās Latvijas viedās specializācijas un attīstības jomās (ilgtspējīgas pārtikas sistēmas, dabas resursu ilgtspējīga apsaimniekošana, līdzsvarota teritoriālā attīstība, digitalizācija), veicinot iesaistīto pušu tīklošanos, veidojot kopīgu zināšanu bāzi un piedāvājot praktiskus ieteikumus. Projekts arī attīstīs studentu un pēcdoktorantūras pētnieku atbildīgas pētniecības un inovācijas spējas.


Projekta ietvaros rīkoto tematisko semināru apkopojums:

Seminārs "Kā veicināt teritorijas attīstību caur digitalizāciju?"
Seminārs "Kā sadarbībā veicināt ilgtspējīgu reģionālo pārtikas sistēmu?"
Seminārs "Kā veicināt teritorijas attīstību caur stiprinātām lauku-pilsētas saiknēm?"