Close

DESIRA

DESIRA (Digitizācija: Ekonomiskā un sociālā ietekme uz lauku vidi) ir Pizas Universitātes koordinēts Horizon 2020 projekts. Tā mērķis ir stiprināt sabiedrības un politikas veidotāju spēju rīkoties atbilstoši izaicinājumiem, kurus lauku videi, lauksaimniecībai un mežsaimniecībai rada digitizācija. Projekts sniedz visaptverošu digitizācijas iespēju un risku novērtējumu.

Projektā ir iesaistītas 25 organizācijas no dažādiem sektoriem un disciplīnām. Starp partneriem ir gan pētījumu institūti, gan nevalstiskās organizācijas, gan arī MVU. Projekta konsorcija tikšanās sākās trešdien, 4. septembrī un turpinājās līdz pat 6. septembrim.

Lai sasniegtu projektam izvirzītos mērķus, DESIRA izvirza sev par mērķi būvēt zināšanu un metodoloģisku bāzi, kas ļautu novērtēt pagātnes, tagadnes un nākotnes ar IKT saistīto socio-ekonomisko ietekmi. Projekts tiecas pētnieku, attīstītāju un lietotāju praksēs integrēt atbildīgas pētniecības un inovāciju principus un meklē mehānismus, ko varētu piedāvāt, lai atvieglotu ar digitizācijas iespējām un draudiem saistītu lēmumu pieņemšanu.

Šie un pārējie projekta mērķi tiks sasniegti:

- Mobilizējot tīklus, kuri aptver lauku biznesu un pakalpojumu sniegšanu laukos, valsts iestādes, pilsoniskās grupas, digitālo tehnoloģiju attīstītājus, lauksaimniekus, mediju pārstāvjus un pētniekus. Šie tīkli tiks organizēti 20 prakses laboratorijās un vienā Eiropas līmeņa lauku digitizācijas forumā (Rural Digitisation Forum - RDF);
- Izstrādājot konceptuālu un analītisku ietvaru un veicot esošo digitālo pagrieziena punktu (game changers) taksonomiju un inventarizāciju. Projektā tiks aprobēta Socio-Kiber-Fizisko sistēmu pieeja;
- Izmantojot līdzdalības pieeju sastādot indikatoros balstītu metodi, lai novērtētu pagātnes, tagadnes un nākotnes digitizācijas tendences. Šāda metode tiks balstīta atbildīgā pētniecības un inovāciju pieejā un salāgota ar prioritārajiem ilgtspējīgas attīstības virzieniem;
- Izstrādājot 80 digitizācijas scenārijus un tos komunicējot izmantojot digitālās iespējas;
- Attīstot piecus izmantotos gadījumus un digitizācijas iespēju ilustrejošas tehnoloģijas. Šie gadījumi ietvers virtuālās realitātes izmantošanu veidojot virtuālo saimniecību, lai risinātu lauku/ lauksaimniecības/ mežsaimniecības problēmas;
- Veicot politikas analīzi un izstrādājot attīstības karti un ar digitizācijas jautājumiem strādājot izmantojamu ētikas kodeksu;
- Izmantot virtuālo pētījumu vidi (Virtual Research Environment), lai sekmētu līdzdalības pētniecības potenciāla pilnīgu izmantošanu.

Vairāk informācijas te: DESIRA projekts.