Close

CUPP

Nosaukums: Critical Understanding of Predictive Policing / Kritiska izpratne par digitāliem un datu analītikas risinājumiem policijas darbā

Finansējuma avots: LR Izglītības un zinātnes ministrija, Līgums nr. Nr. 23-11.17e/21/147

Īstenošanas periods: 01.02.2021.–31.01.2024.

Koordinators: Kopenhāgenas IT universitāte (Dānija).

Latvijas partneri: Nodibinājums "Baltic Studies Centre", Latvijas Universitātes Juridiskās zinātnes institūts.

Baltijas un Ziemeļvalstis un Apvienotā Karaliste tiek uzskatītas ne tikai par līderēm publiskā sektora digitalizācijā, bet tās ir izveidojušas arī ilgtermiņa sadarbību tiesībaizsardzības un sabiedriskās kārtības uzturēšanas jomā. Vienlaikus tiesībaizsardzība un sabiedriskās kārtības uzturēšana ir svarīgas publiskā sektora funkcijas, kuru izpildē daudzās valstīs pašlaik notiek būtiskas pārmaiņas, izstrādājot un īstenojot digitalizācijas stratēģijas, lai uzlabotu procesu efektivitāti un lietderību, prognozētu notikumus un automatizētu darbu noziedzības apkarošanas jomā.

Uz datiem balstītu inovāciju izmantošana policijas darbā ir piesaistījusi plašu politiķu un plašsaziņas līdzekļu uzmanību, kā arī sekmējusi juridiska un akadēmiska rakstura diskusijas. Vienlaikus šie pārspriedumi lielākoties ir spekulatīvi, koncentrējoties uz šo jauninājumu ieviešanas iespējām policijas darbā. Mēs ļoti maz zinām par to, kā t.s. lielie dati (no angļu val. big data) praktiski tiek integrēti un pielāgoti tiesībsargājošo iestāžu darbā un kādas tam ir sekas. Datu analīzes rīku plašais pielietojums raisa jautājumus par to, kā tiek aizsargātas pilsoņu tiesības, ņemot vērā šādu jauninājumu radītās būtiskās izmaiņas izpratnē par drošību un policijas darbu.

CUPP projekta mērķis ir izpētīt, kā tiek izprastas institucionālās un sociālās vērtības, digitālās iespējas un organizāciju politika un kā šie faktori ietekmē uz datiem balstītu inovāciju pielietojumu policijas darbā. Projektā tiek analizēts tas, kā šos rīkus pielieto un izprot policijas darbinieki un policijas digitālās infrastruktūras attīstītāji Dānijā, Igaunijā, Latvijā, Norvēģijā, Zviedrijā un Apvienotajā Karalistē. Latvijā kā izpētes objekti izvēlēti dažādi valsts un pašvaldību ieviesti un pārvaldīti ceļu satiksmes drošības uzraudzības rīki – stacionārie un mobilie radari, 360 grādu kameras, droni, kā arī mobilā aplikācija iedzīvotāju ziņojumiem par pārkāpumiem. 

Projekts balstās starpdisciplinārā pieejā, apvienojot zinātnes un tehnoloģiju studiju, kritiskās kriminoloģijas un kritiskās lielo datu izpētes ieskatus, lai apzinātu un izpētītu uz datiem balstītu policijas tehnoloģiju ietekmi uz sabiedrību un to tiešajiem lietotājiem. CUPP balstīts trīs posmu metodoloģiskā pieejā, kas sastāv no dokumentu analīzes, lauka darba un intervijām un sadarbībā balstītas kritiskās analīzes. Pētījums sniegs jaunas nozīmīgas atziņas par to, kā tiesību aizsardzība un policijas darbs tiek īstenots digitalizētā valsts pārvaldē, kā arī par to, kā tiek nodrošināta sabiedrības līdzdalība un caurspīdība digitālās infrastruktūras ieviešanā un izmantošanā. Pētījums ļaus noskaidrot arī to, kādas vērtības un politiskās nostādnes ir ietverta pašos digitālajos risinājumos.

Vairāk par pētījumu skat. projekta interneta vietnē https://cuppresearch.info/ . 

Pētījuma ietvaros tapušie materiāli ar BSC pētnieku iesaisti: 

- Pārskats par BSC un LU rīkotajā publiskajā diskusijā “Labklājība, satiksmes drošība un privātums pilsētā” apspriestajiem jautājumiem: http://www.bscresearch.lv/lv/blog/satiksmes-kultura-un-digitalie-satiksmes-uzraudzibas-riki

- Ādamsone-Fiskoviča, A., Ķīlis, E., Barkāne, I. 2023. Digitālie policijas rīki satiksmes uzraudzībai: šodienas un nākotnes izaicinājumi. IR, 31/10/2023. https://ir.lv/2023/10/31/digitalie-policijas-riki-satiksmes-uzraudzibai-sodienas-un-nakotnes-izaicinajumi/ 

- Barkane, I., Adamsone-Fiskovica, A., Kilis, E. 2023. Creeping road traffic surveillance in Latvia: social and legal implications of digital policing tools. Surveillance & Society, 21 (4): 432-446. https://doi.org/10.24908/ss.v21i4.15812