Close

CODECS

Nosaukums: Maximising the co-benefits of agricultural digitalisation through conducive digital ecosystems / Digitālās ekosistēmas lauksaimniecības digitalizācijas koplabuma sekmēšanai

Finansējuma avots: ES Pētniecības un inovāciju programmas "Horizon Europe" projekts, Līgums nr. 101060179

Kopējais finansējums: EUR 7 499 707.00

Finansējums BSC: EUR 363 125.00

Īstenošanas laiks: 01.10.2022.-30.09.2026.

Koordinators: Pizas Universitāte (Itālija)

Mērķis: Projekta vispārējais mērķis ir uzlabot Eiropas lauksaimnieku motivāciju un spēju izprast un izmantot digitalizāciju kā ilgtspējīgu pārmaiņu veicinātāju.

Plānotie sasniedzamie rezultāti: CODECS sadarbībā ar lauksaimniekiem un citiem lauksaimniecisko zināšanu un inovāciju sistēmas dalībniekiem izstrādās lietotājiem draudzīgus risinājumus, metodes un rīkus, kas ļauj fiksēt reālos apstākļos lietotu tehnoloģiju koplabumu un izmaksas. Tādā veidā projekts uzlabos kolektīvo spēju izprast, izvērtēt un paredzēt saimniecību digitalizācijas ieguvumu un izmaksu plašo klāstu un veidot digitālās ekosistēmas, kas veicina maksimālu digitalizācijas sniegto labumu izmantošanu. CODECS veidos ilgstpējīgas digitalizācijas vīziju, kas sniegs ieguldījumu daudzlīmeņu pārejā, kas apvieno sociālos, ekonomiskos un ekoloģiskos aspektus, balstoties uz inovatīvu sistēmisku un uz iesaistītajiem dalībniekiem vērstu pieeju, kā arī rīcībpētījumu metodoloģiju, kas paredz 21 dzīvās prakses laboratorijas (Living Labs) koordinētu darbību starpdisciplināru un transdisciplināru komandu vadībā. Pētnieciskajā darbā tiks apzināta digitālo ekosistēmu loma digitālo tehnoloģiju lietojuma izplatībā un ar tām saistīto izmaksu un ieguvumu sadalē, kā arī izveidoti un testēti trīs indikatori (lauksaimnieku digitālā gatavība, tehnoloģijas izplatības gatavība, digitālās ekosistēmas veicinātspēja) digitalizācijas līmeņa monitorēšanai un tās potenciālo izmaksu un ieguvumu paredzēšanai. Pētījumā tiks izvērtēti un salīdzināti saimniecību digitalizācijas daudzveidīgie sociālie, ekonomiskie un vides ieguvumi un izmaksas, identificējot dažādu pastāvošo izmaksu un ieguvumu avotu savstarpēji papildinošās un izslēdzošās ietekmes. Projekta gaitā 21 dzīvās prakses laboratorijā ar klātienes un virtuālu demonstrējumu palīdzību tiks testētas un demonstrētas dažādas digitālās tehnoloģijas. CODECS platforma nodrošinās pieeju dažādiem meklēšanas, demonstrējumu un izvērtējuma rīkiem. CODECS tiecas sniegt ieguldījumu lauksaimniecisko zināšanu un inovāciju sistēmas stiprināšanā un politikas veidošanā, projektā atvēlot īpašu vietu politikas analīzei un politikas instrumentu izstrādei, aktivizējot līdzdalību vietēja, nacionāla un Eiropas līmeņa politikas procesos ar pētnieku un praktiķu sadarbības, dzīvo prakšu laboratoriju un demonstrējumu saimniecību tīkla palīdzību.

Projekta mājaslapa: https://www.horizoncodecs.eu/

Kontaktpersona: Emīls Ķīlis, emils.kilis@bscresearch.lv