Close

CIRCLE

CIRCLE_logo_project_title_1

Nosaukums: Sadarbības veicināšana ilgtspējīgai bioresursu starpnozaru apritei lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un zivsaimniecībā

Finansējuma avots: Pētniecība un izglītība, Baltijas Pētniecības programma, Eiropas Ekonomikas zonas granti (EEZ), Projekta nr. EEZ/BPP/VIAA/2021/9 (https://eeagrants.org/, https://eeagrants.lv/)

Kopējais finansējums: EUR 984 224.00

Finansējums BSC: EUR 319 525.00

Īstenošanas laiks: 01.10.2021.–30.04.2024.

Koordinators: Nodibinājums "Baltic Studies Centre"

Partneri: Agroresursu un ekonomikas institūts (LV), Viļņas Universitāte (LT), Igaunijas Dabaszinātņu universitāte (EE), Lauku un reģionālās pētniecības institūts (RURALIS) (NO)

Mērķis: Stiprināt starpdisciplināras zināšanas par aprites ekonomikas pieejā balstītiem jauniem biznesa modeļiem, sadarbības risinājumiem un rīcībpolitiku lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un zivsaimniecībā, kas veicina bioresursu ilgtspējīgu izmantošanu, izzinot esošās un iespējamās iekšnozaru un starpnozaru saites un spējinot to devumu ilgtspējīgā attīstībā.

Plānotie sasniedzamie rezultāti: Projekts sniegs ieguldījumu nacionālā un Eiropas līmeņa akadēmiskajā, publiskajā un politiskajā diskusijā par ilgtspējīgu bioresursu izmantošanu. Tas piedāvās jaunas zināšanas par iekšnozaru un starpnozaru sadarbības risinājumiem lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un zivsaimniecībā, lai izgaismotu dažādu tirgus, valsts un pilsoniskās sabiedrības pārstāvju lomu un saiknes aprites principu efektīvā ieviešanā un pārvaldībā. Projekts sniegs jaunu starpdisciplināru skatījumu uz apritībā balstītiem sadarbības modeļiem, identificēs bioresursu apritīgas izmantošanas labās prakses, izvērtēs uz iekšnozaru un starpnozaru apritību balstītas uzņēmējdarbības ekonomisko efektivitāti, izstrādās uzņēmumu bioresursu apritības ieviešanas gatavības novērtēšanas metodoloģiju un politikas rekomendācijas starpnozaru apritības veicināšanai. Projekta ietvaros tiks izstrādāti zinātniski raksti publicēšanai starptautiski recenzētos izdevumos, iesniegts jauns kopīgs projekta pieteikums, īstenoti apmācību semināri, veicināta pētnieku mobilitāte. Projekts veicinās jaunas partnerības, starpdisciplināru sadarbību un starpinstitūciju mācīšanos Baltijas valstīs un Ziemeļvalstīs.
 
Kontaktpersona: Tālis Tisenkopfs, talis.tisenkopfs@bscresearch.lv
 
Vairāk informācijas projekta mājaslapāhttps://circle-eea.eu/ 
Projekta Twitter konts: @CircleEEA