Close

AGRILINK

AGRILINK (Lauksaimnieciskās zināšanas: zemnieku, konsultantu un pētnieku sasaiste inovāciju veicināšanai) ir starptautisks pētniecisks projekts, ko finansē Eiropas Savienības (ES) pētniecības un inovāciju programma "Apvārsnis 2020". Projektu vada Francijas Nacionālais lauksaimniecības pētījumu institūts (INRA), un tajā piedalās 15 partnerorganizācijas no 13 Eiropas valstīm.

AgriLink mērķis ir veicināt ilgtspējīgas pārmaiņas Eiropas lauksaimniecībā, labāk izprotot lauksaimniecības konsultantu lomu zemnieku lēmumu pieņemšanā. AgriLink analizēs un uzlabos lauksaimniecības konsultantu lomu astoņās lauksaimniecības inovāciju jomās, kurās atspoguļojas izaicinājumi, kas identificēti dokumentā “Stratēģiska pieeja ES lauksaimniecības pētniecībai un inovācijām”. Projekts veidots ar domu, ka lauksaimniecības konsultāciju pakalpojumu sniegšanas un inovāciju veicināšanas izvērtējumā ir apzināmas un iekļaujamas visas daudzveidīgās lauksaimniecības konsultācijas sniedzošās organizācijas.

Projekta metodoloģija balstās daudzu dalībnieku procesa (multi-actor) pārnozaru pieejā, kurā teorētiskās atziņas apvienotas ar inovatīvām pētnieciskajām metodēm. Tā ietver ‘mikro lauksaimniecības zināšanu un inovāciju sistēmas’ (indivīdu un organizāciju kopums, no kuriem zemnieki saņem pakalpojumus un apmainās zināšanām) analīzi 26 pētījuma reģionos, sociāli tehniskās attīstības scenāriju izstrādi un ‘dzīvās laboratorijas’, kurās kopā strādās zemnieki, konsultanti un zinātnieki. Pētījums sniegs zināšanas par zemnieku zināšanu un inovāciju mikrosistēmu, lauksaimniecības konsultāciju sniedzēju biznesa modeļiem un reģionālo lauksaimniecības konsultāciju sistēmu. Šīs iegūtās zināšanas ļaus novērtēt saimniecību, konsultāciju un pētniecības mijiedarbību efektivitāti viscaur Eiropā. Dzīvajās laboratorijās tiks izmēģinātas jaunas lauksaimniecības konsultāciju metodes un jauni praktiķu un pētnieku sadarbības modeļi. Sociāli tehnisko scenāriju veidošanā dažādu ieinteresēto grupu pārstāvji kopā izzinās attīstības ceļus uz ilgtspējīgāku lauksaimniecību.

Būtiski atzīmēt, ka AgriLink projekts tiek īstenots, integrējot kā zinātnieku, tā praktiķu atziņas un pieredzes. Projekta partneru vidū ir pārstāvji no dažādām zinātnes nozarēm (institucionālā ekonomika, inovāciju izpēte, lauksaimniecības zināšanu un inovācijas sistēmas izpēte, tīklu socioloģija), kā arī konsultanti no publiskām, privātām un lauksaimnieku organizācijām. Partneri no lauksaimniecības konsultāciju sniedzēju organizācijām iesaistīties pētījuma rezultātu apstiprināšanā un izplatīšanā, lai līdzās zinātniskajai drošticamībai nodrošinātu arī to praktisko pielietojamību.

 

Informācijas lapa par projektu latviešu valodā pieejama šeit.

Informācija par projektu angļu valodā pieejama šeit.

Buklets par projektu latviešu valodā pieejams šeit.

Projekta pastkarte latviešu valodā pieejama šeit.

BSC pētnieka Emīla Ķīļa bloga ieraksti par Latvijā veidojamo Dzīvās prakses laboratoriju (angļu valodā): http://livinglablv.blogspot.com/

 

Projekta konceptuālā ietvara teoriju pārskata daļai BSC izstrādātie materiāli (angļu valodā):

- Šūmane, S., Tisenkopfs, T. (2018) AgriLink's multi-level conceptual framework. Theory primer No. 15: Knowledge brokering, network learning, transition from 'advisor' to 'facilitator'. https://www.agrilink2020.eu/wp-content/uploads/2019/02/AgriLink-conceptual-framework.-Theory-Primers.15.pdf

- Kunda, I. (2018) AgriLink's multi-level conceptual framework. Theory primer No. 18: Learning and innovation networks for sustainable agriculture - LINSA. https://www.agrilink2020.eu/wp-content/uploads/2019/02/AgriLink-conceptual-framework.-Theory-Primers.18.pdf

- Adamsone-Fiskovica, A. (2018) AgriLink's multi-level conceptual framework. Theory primer No. 24: https://www.agrilink2020.eu/wp-content/uploads/2019/02/AgriLink-conceptual-framework.-Theory-Primers.24.pdf

 

Prakses anotācijas (PA), kas balstītas AgriLink projektā gūtajās atziņās ir pieejamas šeit: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/find-connect/projects/agrilink-agricultural-knowledge-linking-farmers. No tām BSC pētnieku izstrādātās anotācijas gan angļu, gan latviešu valodā ir sekojošas:

- PA4: Veidojot platformas labākai konsultantu un praktiķu komunikācijai: dzīvās prakses laboratorija Latvijā

- PA10: Zināšanu veidi un to loma lauksaimnieciskajās konsultācijās

- PA13: Zināšanu brokerēšana: inovāciju un kopējas mācīšanās veicināšana

- PA14: Mācīšanās un inovāciju tīkli ilgtspējīgai lauksaimniecībai

- PA19: Zemnieku zināšanas par bioloģiskajām augu aizsardzības metodēm un to lietošana Latvijā

- PA20: Izaicinājumi lauksaimnieku konsultantiem bioloģiskās kaitēkļu apkarošanas jomā