Close
30 / 06 / 2023

Zinātniskā grāda pretendente Oksana Žabko gatavojas promocijas darba aizstāvēšanai

Autors: Oksana Žabko

Baltic Studies Centre zinātniskā asistente Oksana Žabko, kas iesaistīta Latvijas Universitātes īstenotā un Eiropas Sociālā fonda atbalstītā projektā “LU doktorantūras kapacitātes stiprināšana jaunā doktorantūras modeļa ietvarā”, turpina darbu pie promocijas procesa.

Projekta gaitas atskaite: 01.03.2023.-31.05.2023.

Pārskata periodā no 2023. gada 1. marta līdz 2023. gada 31. maijam Oksana Žabko pabeidza promocijas darba “Profesionālās mobilitātes analīze: darba tirgus aģentu mijiedarbība un indivīdu kapitāla pārvaldības stratēģijas” izstrādi un iesniedza dokumentus promocijas procesa uzsākšanai zinātnes doktora grāda iegūšanai Socioloģijas un sociālā darba zinātnes nozarē. 2023. gada 27. jūnijā Valsts zinātniskās kvalifikācijas komisija pieņēma lēmumu par Oksanas Žabko izstrādātā promocijas darba atbilstību 27.12.2005. MK noteikumu Nr. 1001 “Zinātniskā doktora grāda piešķiršanas (promocijas) kārtība un kritēriji” prasībām.

Baltic Studies Centre ir Latvijas Universitātes partneris projekta “LU doktorantūras kapacitātes stiprināšana jaunā doktorantūras modeļa ietvarā” īstenošanai. Projektā paredzēts iesaistīt 130 doktorantus un zinātniskā grāda pretendentus zinātniski pētnieciskajā darbā Latvijas Universitātē un LU projekta sadarbības partneru organizācijās, kā arī piesaistīt un nodarbināt desmit ārvalstu docētājus. Kopumā zinātniski pētnieciskā darbā veikšanai projektā grantu ieguvuši 144 doktoranti un zinātniskā grāda pretendenti, darbojas divi ārvalstu docētāji.

Doktorantu iesaiste studiju vai zinātniski pētnieciskajā darbā augstākās izglītības institūcijā ir viena no aktivitātēm Eiropas Sociālā fonda atbalstītā projektā “LU doktorantūras kapacitātes stiprināšana jaunā doktorantūras modeļa ietvarā”, kas tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās” trešās kārtas ietvaros (projekts Nr. 8.2.2.0/20/I/006).