Close
09 / 08 / 2021

Publicēts BSC konferences "Latvija ceļā uz ilgtspējīgu pārtikas ražošanu un patēriņu” tēžu krājums

Autors: Anda Ādamsone-Fiskoviča, Tālis Tisenkopfs

2021. gada 11. jūnijā notika starpdisciplināra tiešsaistes zinātniskā konference “Latvija ceļā uz ilgtspējīgu pārtikas ražošanu un patēriņu”, kuru organizēja zinātniskais institūts Baltic Studies Centre (BSC) Latvijas Zinātnes padomes Fundamentālo un lietišķo pētījumu programmas projekta “Sociālās inovācijas pārtikas apgādē: ceļi uz ilgtspējīgu pārtikas ražošanu un patēriņu” (SINFO) (Nr. lzp-2018/1-0344) ietvaros. Konferences mērķis bija pulcināt dažādas vietējās un ārvalstu zinātniskās organizācijas pārstāvošus Latvijas pētniekus, kas no atšķirīgu disciplīnu skatupunktiem pašreizējos pētījumos aplūko ilgtspējīgas pārtikas ražošanas un patēriņa aspektus.

Konferencē ar referātiem piedalījās Latvijas pētnieki gan no pašmāju, gan ārvalstu augstskolām un zinātniskajiem institūtiem, kas pārstāvēja tādas nozares kā socioloģija, ekonomika, sociālā antropoloģija, uztura zinātne, dizains, inženierzinātnes un datorzinātnes. Konferencē tika nolasīti 13 referāti (10 no tiem iekļauti izdotajā tēžu krājumā), un kā klausītāji piedalījās vairāk kā 50 dalībnieki. Viņu vidū bija ne tikai zinātnieki, bet arī valsts pārvaldes iestāžu darbinieki, pārtikas uzņēmumu speciālisti, nevalstisko organizāciju pārstāvji un studenti.

Konference tematiski sasaucās ar jaunākajām Eiropas Savienības politikas iniciatīvām, kuras vērstas arī uz ilgtspējīgu pārtikas sistēmu veidošanu, tādām kā stratēģija No lauka līdz galdam, iniciatīva Food2030, Eiropas zaļais kurss, Aprites ekonomikas rīcības plāns, Biodaudzveidības stratēģija 2030, Direktīva par pesticīdu ilgtspējīgu lietošanu, Kopējā lauksaimniecības politika 2023.-2027. gadam un citām.

Konferences galvenais ieguvums bija starpdisciplināra zināšanu apmaiņa, akadēmiska diskusija un saikņu veidošana starp projektiem un pētnieku grupām, kuras pašreiz ir iesaistītas nozīmīgos pētījumos par pārtikas sistēmu funkcionēšanu. Referāti bija balstīti uz atziņām, kas gūtas dažādos gan Latvijas, gan arī Eiropas Savienības un citu valstu zinātnisko programmu finansētos projektos. Nozīmīgs ieguvums bija iespēja sapulcēt vienkopus pētniekus no Agroresursu un ekonomikas institūta, Banku Augstskolas, Centrāleiropas Universitātes, Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Latvijas Mākslas akadēmijas, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas, Rīgas Stradiņa universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes, valsts zinātniskā institūta BIOR, Venēcijas Ka’Foskāri universitātes un zinātniskā institūta Baltic Studies Centre, kuri pēta ar pārtiku saistītus jautājumus. Tādā kārtā tika stiprināta starpinstitucionālā komunikācija un apzināta plašāka starpdisciplināra pārtikas pētnieku kopiena.

Konferences tēžu krājums apkopo referātu galvenās domas un diskusiju jautājumus. Referātos tika analizētas vietējās pārtikas ķēdes no to ilgtermiņa noturības viedokļa, skaidrota inovāciju loma pārejā uz gudrākām un ilgtspējīgākām pārtikas sistēmām, sniegts ieskats Latvijas iedzīvotāju pārtikas patēriņa un ēšanas paradumos un to maiņā, analizēta ēšanas paradumu ietekme uz veselību. Tika aplūkotas jaunas uz ilgtspēju vērstas pārtikas sagādes prakses, tostarp pilsētvidē, iztirzāti dizaina un tehnoloģiskie risinājumi ilgtspējīgā pārtikas apgādē. Konferences diskusijās priekšplānā tika celti sadarbības risinājumi pārtikas sistēmās gan Covid-19 pandēmijas, gan pēcpandēmijas atgūšanās apstākļos, skatot tos plašākā pārtikas ražošanas un patēriņa tendenču kontekstā.

Krājumā ietvertās atziņas sasaucas ar SINFO projekta centrālo domu par sociālo inovāciju lomu un iespējām ilgtspējīgu pārtikas sistēmu veidošanā. Jauni sadarbības un kopdarbības risinājumi pārtikas sistēmu dalībnieku starpā (ražotāji, pārstrādātāji, tirgotāji, patērētāji, interešu grupas, politiķi, finansētāji, konsultanti, mediji u.c.), ja tie vērsti uz nozīmīgiem ilgtspējas mērķiem, var veidot mūsu pārtikas sistēmas ilgtspējīgākas un noturīgākas.

Konferences tēžu krājums latviešu un angļu valodās pieejams šeit.

Konferences videoieraksts ir pieejams BSC YouTube kanālā.