Close
04 / 04 / 2018

Pārskats par konferenci "Eiropas Savienības zinātniskie pētījumi lauku attīstības un politikas atbalstam"

Autors: BSC

Baltic Studies Centre (BSC) sadarbībā ar Zemkopības ministriju (ZM) 29. martā Siguldā organizēja zinātniski-praktisku konferenci “Eiropas Savienības zinātniskie pētījumi lauku attīstības un politikas atbalstam”. Pasākuma mērķis bija diskutēt par ES zinātnisko pētījumu devumu lauksaimniecības konkurētspējas, inovāciju un lauku attīstības veicināšanai Latvijā, izmantojot BSC veiktos pētījumus kā piemēru.

Konferenci apmeklēja lauksaimniecības organizāciju pārstāvji, ZM speciālisti, zemnieki, LLKC speciālisti, zinātnieki un finanšu institūciju pārstāvji. Apmeklētāju atšķirīgā pieredze un zināšanas ļāva diskusijās izvirzītās tēmas pārrunāt no dažādiem skatpunktiem.

Konferences iesākumā prezentācijas sniedza ZM parlamentārais sekretārs Ringolds Arnītis un BSC vadošais pētnieks Tālis Tisenkopfs. Ievadprezentācijās tika ieskicēts skatījums uz Latvijas un ES lauksaimniecības politikas nākotnes tendencēm, saiknēm starp politiku, pētniecību un praksi, kā arī sniegts pārskats par BSC pētījumu dažādību un ieskatiem, ko tie var sniegt lauksaimniecības politikas veidotājiem. Tāļa Tisenkopfa prezentācija pieejama šeit.

Konferenci turpināja BSC pētnieces Sandras Šūmanes prezentācija par mazo saimniecību un mazo pārtikas uzņēmumu situāciju tirgū. Konferences apmeklētāji tika iepazīstināti ar pētniecības projekta SALSA metodoloģisko pieeju un galvenajiem līdzšinējiem secinājumiem par Latvijas mazo saimniecību un pārtikas uzņēmumu tipiem, kā arī to tālākas attīstība perspektīvām un riska faktoriem. Īpaši tika uzsvērts, ka, pretēji plaši izplatītajam priekšstatam, mazās saimniecības joprojām spēlē būtisku lomu vietējā pārtikas nodrošinājumā. Prezentācija pieejama šeit.

BSC pētnieks Miķelis Grīviņš sniedza ieskatu SUFISA projektā, kura mērķis ir identificēt praktiskus politikas un tirgus risinājumus, kas sekmētu primāro ražotāju ilgtspēju. Prezentācijas nolūks bija iepazīstināt konferences apmeklētājus ar Latvijas un citu Eiropas valstu piensaimniecības un graudkopības nozaru situāciju ietekmējošo apstākļu un zemnieku stratēģiju analīzi, kā arī ar nesen veiktās Latvijas abu nozaru lauksaimnieku aptaujas rezultātiem par produkcijas pārdošanas kanāliem un līgumu veidiem. Prezentācija pieejama šeit.

BSC pētniece Anda Ādamsone-Fiskoviča savā prezentācijā stāstīja par PLAID un INNOFRUIT projektos līdz šim gūtajām atziņām par lauksaimniecības demonstrējumiem. Pētniece iezīmēja demonstrējumu situāciju Latvijā, sniedza ieskatu pētījumu gaitā identificēto faktoru klāstā, kas būtu jāņem vērā, uzsākot un īstenojot jaunus demonstrējumus, kā arī informēja par topošo demonstrējumus īstenojošo organizāciju un saimniecību Eiropas līmeņa datubāzi. Prezentācija pieejama šeit.

Prezentācijās aktualizētās tēmas tika pārrunātas arī mazākās darba grupās. Konferences noslēgumā darba grupu vadītāji dalījās ar atziņām, kuras iegūtas diskusiju rezultātā. Sarunās izkristalizējās vairākas atziņas. Piemēram, ka lauksaimniekiem jāveido uzkrājumi nebaltai dienai; mazajām saimniecībām ir izaugsmes potenciāls, kuru nepieciešams atbilstoši novērtēt; demonstrējumi jāorganizē ar konkrētu vīziju par apmeklētāju zināšanu līmeni un to vajadzībām, kā arī jādomā par skaidri definējamiem demonstrējumu efektivitātes kritērijiem. Galvenais secinājums bija, ka būtiski ir identificēt iedarbīgākos veidus, kā pētījumu atziņas praktiski izmantot politikas veidošanā.

Pasākuma dalībnieki atzinīgi novērtēja šādu dažādu iesaistīto pušu - t.sk. zinātnieku, politikas veidotāju un ražotāju - diskusiju nepieciešamību, uzverot faktos un objektīvos pētījumos balstītu atziņu nozīmību aktuālo lauksaimniecības jautājumu apzināšanā un risināšanā.