Close
05 / 01 / 2021

Iedzīvotāju fokusgrupu diskusiju atziņas par pārtikas patēriņu

Autors: BSC

Lai labāk saprastu mūsdienu tendences pārtikas apgādē un veidus, kā virzīties ilgtspējīga pārtikas patēriņa virzienā, sociālo zinātņu institūta Baltic Studies Centre pētnieki realizē projektu “Sociālās inovācijas pārtikas apgādē: ceļi uz ilgtspējīgu pārtikas ražošanu un patēriņu” (SINFO), kas ar Latvijas Zinātnes padomes atbalstu tiek īstenots laika posmā no 2018. gada septembra līdz 2021. gada augustam (līguma nr. lzp-2018/1-0344). Līdz šim projekta ietvaros apzinātas dažādas uz sabiedrības vajadzībām vērstas un jaunos sadarbības veidos balstītas iniciatīvas pārtikas apgādē Latvijā un izveidota to tipoloģija. Tālākai padziļinātai izpētei izvēlētas trīs atšķirīgas iniciatīvas, kuras pārstāv valsts, privātā un nevalstiskā sektora virzītu sociālo inovāciju gadījumus, lai labāk saprastu iespējamos risinājumus ilgtspējīgas pārtikas ražošanas un patēriņa veicināšanai. Tāpat ir veikta Latvijas drukāto un digitālo mediju analīze, lai saprastu, kā un kas publiskajā telpā tiek runāts par pārtiku un tās saistību ar veselīgu uzturu un ilgtspējīgu pārtikas patēriņu. 2019. gada nogalē sadarbībā ar pētījumu centru SKDS tika īstenota reprezentatīva iedzīvotāju aptauja, kuras mērķis bija noskaidrot Latvijas iedzīvotāju ēšanas paradumus un attieksmes pret dažādiem ar uzturu saistītiem jautājumiem.

Lai gūtu papildu padziļinātāku ieskatu atsevišķos aptaujā uzrunātajos jautājumos, 2020. gada oktobrī sadarbībā ar Latvijas Universitātes Socioloģijas bakalaura studiju programmas 3. kursa studentiem tika īstenotas trīs iedzīvotāju fokusgrupu diskusijas, kuru galvenās atziņas apkopotas šajā kopsavilkuma pārskatā: 

Tisenkopfs, T., Orste, L., Ādamsone-Fiskoviča, A., Grīviņš, M., Ķīlis, E., Krūmiņa, A. (2020) Latvijas iedzīvotāju ēšanas paradumi un attieksme pret dažādiem ar uzturu saistītiem jautājumiem: Iedzīvotāju fokusgrupu diskusiju atziņu kopsavilkums. Rīga: Baltic Studies Centre.

Paralēli šīm pētnieciskajām aktivitātēm tiek īstenota arī Latvijas pārtikas ražotāju uzņēmumu aptauja. Balstoties uz visos projekta etapos gūtajiem rezultātiem, tā noslēgumā plānots organizēt scenāriju veidošanas darbseminārus, kuros aprobēt un attīstīt idejas ilgtspējīga pārtikas piedāvājuma un pieprasījuma salāgošanai un izstrādāt rekomendācijas sociālo inovāciju veicināšanai un to sekmīgai pārvaldībai pārtikas apgādē.

Papildu informācija par projektu un tā rezultātiem: http://www.bscresearch.lv/lv/projekti/sinfo