Close
15 / 11 / 2022

Darba sludinājums uz pētnieka amata vietu ES projektā par Eiropas pārtikas sistēmu datu ekonomiku

Autors: BSC

Logo_cropped_II

Zinātniskais institūts “Baltic Studies Centre” aicina darbā doktorantūras studentu vai zinātņu doktoru darbam ES Pētniecības un inovāciju programmas Apvārsnis Eiropa projektā Data4Food2030 - “Ceļi uz godīgu, iekļaujošu un inovatīvu datu ekonomiku ilgtspējīgām pārtikas sistēmām” (Pathways towards a fair, inclusive and innovative Data Economy for Sustainable Food Systems, līgums nr. 101059473). Izvēlētais pretendents tiks algots uz pilna laika slodzi uz 42 mēnešiem, darba attiecības sākot ne vēlāk kā 2023. gada 1. martā ar bruto atalgojumu: a) 2350 EUR mēnesī (doktorantūras studentam); b) 3400 EUR mēnesī (zinātņu doktoram). 

Data4Food2030 PROJEKTA APRAKSTS 

Data4Food2030 mērķis ir uzlabot datu ekonomiku pārtikas sistēmām (DEPS), izvēršot tās definīciju, izpētot tās attīstību, sniegumu un ietekmi, lai tādējādi radītu jaunas zināšanas un pavērtu jaunas attīstības iespējas. Projekts veicinās konkurētspējīgāku un ilgtspējīgāku pārtikas sistēmu Eiropas Savienībā (ES), kā arī saistošo politiku (piemēram, digitālā vienotā tirgus, zaļā kursa, kopējās lauksaimniecības politikas) piemērošanu un īstenošanu. Data4food2030 ir četru gadu projekts, kura uzdevumi ir 1) paplašināt zināšanu bāzi un ieskatu DEPS, 2) izstrādāt sistēmu, kas monitorē un novērtē DEPS attīstību, sniegumu un ietekmi uz saistošajām ES politikām, 3) identificēt virzītājspēkus un šķēršļus un tos pārvērst iespējās, ieteikumos un risinājumos, 4) testēt risinājumus un izvērtēt ieteikumus gadījumu izpētē un konsultējoties ar iesaistītajām pusēm un 5) piedāvāt nākotnes scenārijus un ceļvedi un uzturēt monitorēšanas sistēmu, lai atbalstītu politikas izstrādi un paātrinātu vēlamās DEPS situācijas iestāšanos. Data4food2030 pieeja mērķē uz uzlabotu DEPS nākotnes stāvokli, no kura izriet skaidri dizaina principi, ieteikumi un risinājumi politikas un prakšu uzlabošanai un pielāgošanai publiskajā un privātajā sektorā.  

PĒTNIEKA AMATA APRAKSTS 

Pieejamo amata vietu skaits: 1 

Darba pienākumu apraksts 

Izvēlētais kandidāts tiks iesaistīts šādos Data4Food2030 projekta uzdevumos:  

 • ES pārtikas sistēmas iesaistīto pušu kartēšana, ņemot vērā arī dzimumu un etniskās minoritātes, un šo dažādo grupu vērtību, vajadzību, interešu un raižu izpēte saistībā ar datu ekonomiku; 
 • ES pārtikas sistēmu datu ekonomikas nākotnes scenāriju izstrāde un efektīvu rīcības ceļu iezīmēšana sadarbībā ar iesaistītajām pusēm, , ņemot vērā arī aktuālos ētiskos un juridiskos izaicinājumus; 
 • Iesaistīto pušu nepārtrauktas atgriezeniskās saites iegūšana par projekta progresu un rezultātiem un to izvērtēšana; 
 • Rekomendāciju izstrāde un rīcības virzienu identificēšana ar mērķi stimulēt inovāciju ieviešanu pārtikas sistēmu datu ekonomikas uzlabošanai;  
 • Projekta komunikācijas materiālu sagatavošana. 

Darba attiecības tiks uzsāktas ne vēlāk kā 2023. gada 1. martā un būs spēkā līdz 2026. gada 31. augustam, ar iespējamu tālāku iesaisti citos BSC projektos pēc noteiktā darba termiņa beigām. 

Prasības 

 • Kandidātam jābūt (i) doktorantūras studentam vai (ii) zinātņu doktoram. 
 • Tiek meklēts kandidāts, kura profesionālā un/vai zinātniskā darbība ir radniecīga projekta tematam, ar motivāciju dalībai starptautiskā starpdisciplinārā projektā un vēlmi apgūt jaunas zināšanas un prasmes, tiecoties uz izaugsmi savā pētniecības karjerā. 
 • Priekšroka tiks dota pretendentam ar interesi par pārtikas sistēmām, digitalizāciju un ieinteresēto pušu iesaisti 
 • Kandidātam  jābūt teicamām angļu valodas zināšanām, kā arī publiskās un zinātniskās komunikācijas prasmēm.  
 • Tiek sagaidīta iepriekšēja pieredze pētniecības projektu īstenošanā un zinātnisko publikāciju izstrādē 
 • Kandidātam jābūt pieejamam darba attiecību uzsākšanai ne vēlāk kā 2023. gada 1. martā.  

Īpašas prasības doktorantūras studentiem 

 • Doktorantūras studenta doktora darba tēmai jābūt saistāmai ar pētniecības darbu Data4Food2030 projektā.  

Ieguvumi 

 • Akadēmiskā vide. Mēs piedāvājam darbu profesionālā, draudzīgā un starptautiskā vidē, kurā iespējams realizēt savas zinātniskās idejas.    
 • Finansiālais nodrošinājums. Izvēlētais kandidāts tiks algots uz 42 mēnešu periodu ar bruto algu a) 2350 EUR mēnesī (doktorantūras studentam); b) 3400 EUR mēnesī (zinātņu doktoram). 
 • Apmācības pētnieciskajā darbā. Izvēlētajam kandidātam tiks nodrošināts atbalsts un mentora palīdzība projekta aktivitāšu īstenošanā. Darbs kopā ar Data4Food2030 projekta partneru organizācijām kalpos kā platforma jaunu kontaktu veidošanai, starptautiskai sadarbībai un starpdisciplināras pētnieciskās pieredzes iegūšanai. Tiks nodrošināta piekļuve BSC pētniecības infrastruktūrai un citos projektos uzkrātajām zināšanām, kā arī iespēja tālākai iesaistītei BSC starptautiskajos pētniecības tīklos. 
 • Darba apstākļi. Ir iespējams elastīgs darba grafiks. 

Pieteikšanās kārtība 

Pieteikumā jāiesūta motivācijas vēstule (angļu valodā), CV un kāda akadēmiska autordarba piemērs (piem., maģistra vai doktora darbs, zinātniskais raksts). Pieteikums jāiesniedz līdz 2022. gada 21. decembrim, sūtot to uz e-pasta adresi info@bscresearch.lv. Lai uzzinātu vairāk par Data4Food2030 projektu un amata vietu, aicinām sazināties ar prof. Tāli Tisenkopfu, rakstot uz e-pasta adresi talis.tisenkopfs@bscresearch.lv.  

Par BSC 

Nodibinājums „Baltic Studies Centre” ir privāts bezpeļņas zinātniskais institūts, kas veic sociālus pētījumus par ilgtspējīgu lauku un reģionālo attīstību un pārtikas sistēmām, kā arī zinātnes un tehnoloģiju sociālajiem aspektiem. BSC darbojas kopš 1991. gada un šajā laikā ir realizējis vairāk nekā 45 pētnieciskos projektus, tostarp 18 Eiropas Savienības zinātņu Ietvarprogrammu projektus. BSC specializējas tādās jomās kā socioloģija, ilgtspējīga lauksaimniecība, pārtikas sagādes ķēdes, inovāciju tīkli, piepilsētu lauksaimniecība, kopienu veidošana, publiskās rīcībpolitikas analīze, zinātnes un tehnoloģiju pētniecība. BSC pētniecības stratēģijas ir vērstas uz rīcību, un organizācija sadarbojas ar ražotājiem, rīcībpolitikas veidotājiem, pašvaldībām, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kā arī starptautiskām un nacionāla mēroga pētniecības un konsultatīvajām organizācijām. Vairāk informācijas: http://www.bscresearch.lv.