Close
11 / 11 / 2022

Darba sludinājums uz pētnieka amata vietu ES projektā par digitālajām ekosistēmām lauksaimniecībā

Autors: BSC

CODECS_logo

Zinātniskais institūts “Baltic Studies Centre” (BSC) aicina darbā doktorantūras studentu vai zinātņu doktoru darbam ES Pētniecības un inovāciju programmas "Apvārsnis Eiropa" projektā CODECS - "Digitālās ekosistēmas lauksaimniecības digitalizācijas koplabuma sekmēšanai" (Maximising the CO-benefits of agricultural Digitalisation through conducive digital ECoSystems, līgums nr. 101060179). Izvēlētais pretendents tiks pieņemts darbā uz pilna laika slodzi uz 43 mēnešu periodu, darba attiecības sākot ne vēlāk kā 2023. gada 1. martā ar bruto atalgojumu: a) 2350 EUR mēnesī (doktorantūras studentam); b) 3400 EUR mēnesī (zinātņu doktoram).

CODECS PROJEKTA APRAKSTS

CODECS mērķis ir sniegt ieguldījumu lauksaimniecisko zināšanu un inovāciju sistēmas stiprināšanā un politikas veidošanā, projektā atvēlot īpašu vietu politikas analīzei un politikas instrumentu izstrādei, aktivizējot līdzdalību vietēja, nacionāla un Eiropas līmeņa politikas procesos ar pētnieku un praktiķu sadarbības, dzīvo prakšu laboratoriju un demonstrējumu saimniecību tīkla palīdzību. CODECS sadarbībā ar lauksaimniekiem un citiem lauksaimniecisko zināšanu un inovāciju sistēmas dalībniekiem izstrādās lietotājiem draudzīgus risinājumus, metodes un rīkus, kas ļauj fiksēt reālos apstākļos lietotu tehnoloģiju koplabumu un izmaksas. Tādā veidā projekts uzlabos kolektīvo spēju izprast, izvērtēt un paredzēt saimniecību digitalizācijas ieguvumu un izmaksu plašo klāstu un veidot digitālās ekosistēmas, kas veicina maksimālu digitalizācijas sniegto labumu izmantošanu. CODECS veidos ilgtspējīgas digitalizācijas vīziju, kas sniegs ieguldījumu daudzlīmeņu pārejā, kas apvieno sociālos, ekonomiskos un ekoloģiskos aspektus, balstoties uz inovatīvu sistēmisku un uz iesaistītajiem dalībniekiem vērstu pieeju, kā arī rīcībpētījumu metodoloģiju, kas paredz 21 dzīvās prakses laboratorijas (Living Labs) koordinētu darbību starpdisciplināru komandu vadībā.

PĒTNIEKA AMATA APRAKSTS

Pieejamo amata vietu skaits: 1 

Darba pienākumu apraksts

Izvēlētais kandidāts tiks iesaistīts šādos CODECS projekta uzdevumos:

 • Konceptuālā un metodoloģiskā ietvara izstrāde un ilgtspējīgas lauksaimniecības digitalizācijas iespēju izpēte;
 • Latvijas gadījuma izpētes organizācija un pētnieciskā darba veikšana, tostarp digitālās ekosistēmas kartēšana un analīze; Datu vākšana, ekonomisko, vides un sociālo izmaksu un ieguvumu analīze. Digitālo rīku demonstrējumu organizēšana saimniecībās un virtuālajā vidē. Līdzdalība rīcībpolitikas nākotnes paredzējuma izstrādē;
 • Zinātnes un rīcībpolitikas tuvināšana CODECS projekta ietvaros un rīcībpolitikas ieteikumu un rīku izstrāde;
 • Projekta komunikācijas materiālu sagatavošana.

Darba attiecības tiks uzsāktas ne vēlāk kā 2023. gada 1. martā un būs spēkā līdz 2026. gada 30. septembrim, ar iespējamu tālāku iesaisti citos BSC projektos pēc noteiktā darba termiņa beigām.

Prasības

 • Kandidātam jābūt (i) doktorantūras studentam vai (ii) zinātņu doktoram.
 • Tiek meklēts kandidāts, kura profesionālā un/vai zinātniskā darbība ir radniecīga projekta tematam, ar motivāciju dalībai starptautiskā starpdisciplinārā projektā un vēlmi apgūt jaunas zināšanas un prasmes, tiecoties uz izaugsmi savā pētniecības karjerā.
 • Pozitīvi tiks vērtēta interese par pārtikas sistēmām, digitalizāciju, digitālo risinājumu izmaksu un ieguvumu analīzi un digitalizācijas politiku.
 • Kandidātam jābūt teicamām angļu valodas zināšanām, kā arī publiskās un zinātniskās komunikācijas prasmēm.
 • Tiek sagaidīta iepriekšēja pieredze pētniecības projektu īstenošanā un zinātnisko publikāciju izstrādē.
 • Kandidātam jābūt pieejamam darba attiecību uzsākšanai ne vēlāk kā 2023. gada 1. martā.
 • Kandidātam labi jāpārvalda angļu valoda, kā arī jābūt publiskās un zinātniskās komunikācijas prasmēm.

Īpašas prasības doktorantūras studentiem

 • Doktorantūras studenta doktora darba tēmai jābūt saistāmai ar pētniecības darbu CODECS projektā.

Ieguvumi

 • Akadēmiskā vide. Mēs piedāvājam darbu profesionālā, draudzīgā un starptautiskā vidē, kurā iespējams realizēt savas zinātniskās idejas.  
 • Finansiālais nodrošinājums. Izvēlētais kandidāts tiks algots uz 43 mēnešu periodu ar bruto algu a) 2350 EUR mēnesī (doktorantūras studentam); b) 3400 EUR mēnesī (zinātņu doktoram).
 • Apmācības pētnieciskajā darbā. Izvēlētajam kandidātam tiks nodrošināts atbalsts un mentora palīdzība projekta uzdevumu izpildē. Darbs kopā ar CODECS projekta partneru organizācijām kalpos kā platforma jaunu kontaktu veidošanai, starptautiskai sadarbībai un starpdisciplināras pētnieciskās pieredzes iegūšanai. Tiks nodrošināta piekļuve BSC pētniecības infrastruktūrai un citos projektos uzkrātajām zināšanām, kā arī iespēja tālākai iesaistei BSC starptautiskajos pētniecības tīklos.
 • Darba apstākļi. Ir iespējams elastīgs darba grafiks.

Pieteikšanās kārtība

Pieteikumā jāiesūta motivācijas vēstule (angļu valodā), CV un kāda akadēmiska autordarba piemērs (piem., maģistra vai doktora darbs, zinātniskais raksts). Pieteikums jāiesniedz līdz 2022. gada 21. decembrim, sūtot to uz e-pasta adresi info@bscresearch.lv. Lai uzzinātu vairāk par CODECS projektu un amata vietu, aicinām sazināties ar prof. Tāli Tisenkopfu, rakstot uz e-pasta adresi talis.tisenkopfs@bscresearch.lv.

Par BSC

Nodibinājums „Baltic Studies Centre” ir privāts bezpeļņas zinātniskais institūts, kas veic sociālus pētījumus par ilgtspējīgu lauku un reģionālo attīstību un pārtikas sistēmām, kā arī zinātnes un tehnoloģiju sociālajiem aspektiem. BSC darbojas kopš 1991. gada un šajā laikā ir realizējis vairāk nekā 45 pētnieciskos projektus, tostarp 18 Eiropas Savienības zinātņu Ietvarprogrammu projektus. BSC specializējas tādās jomās kā socioloģija, ilgtspējīga lauksaimniecība, pārtikas sagādes ķēdes, inovāciju tīkli, piepilsētu lauksaimniecība, kopienu veidošana, publiskās rīcībpolitikas analīze, zinātnes un tehnoloģiju pētniecība. BSC pētniecības stratēģijas ir vērstas uz rīcību, un organizācija sadarbojas ar ražotājiem, rīcībpolitikas veidotājiem, pašvaldībām, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kā arī starptautiskām un nacionāla mēroga pētniecības un konsultatīvajām organizācijām. Vairāk informācijas: http://www.bscresearch.lv