Close
04 / 09 / 2023

BSC sadarbības partnera - Latvijas Universitātes - informācija par doktorantu sasniegumiem vasarā

Autors: BSC

No 2023. gada 1. jūnija līdz 31. augustam ir notikušas promocijas padomju sēdes, kurās savus promocijas darbus aizstāvēja un doktora zinātnisko grādu ieguva astoņi jaunie zinātnieki, no kuriem seši ir no Latvijas Universitātes (LU), viens – no LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta (LU LFMI) un viens no Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra (BMC).

Projekta pārskata periodā ir iesniegti divu granta saņēmēju, no LU un LU Matemātikas un informātikas institūta (LU MII), promocijas darbi promocijas procesa uzsākšanai.

Projektā “LU doktorantūras kapacitātes stiprināšana jaunā doktorantūras modeļa ietvarā” kopumā zinātniski pētnieciskā darba veikšanai un promocijas darba izstrādei grantu ieguvuši 144 doktoranti un zinātniskā grāda pretendenti un nodarbināti 12 ārvalstu viesdocētāji.

Pašlaik notiek darbs pie LU Doktorantūras skolas izveides un jaunā doktorantūras modeļa ieviešanas, kas paredz, ka LU doktora studiju programmas tiks īstenotas vairākos akadēmiskajos centros sadarbībā ar ārējiem partneriem atbilstoši doktora studiju programmu zinātņu nozarei un starpdisciplinaritātei.

Doktorantu atbalsts un viesdocētāju piesaiste ir aktivitātes Eiropas Sociālā fonda atbalstītā projekta “LU doktorantūras kapacitātes stiprināšana jaunā doktorantūras modeļa ietvarā” Nr.8.2.2.0/20/I/006, kas tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās” trešās kārtas ietvaros. 

Baltic Studies Centre (BSC) ir LU partneris šī projekta īstenošanā, kura ietvaros BSC vadošā pētnieka, LU profesora Tāļa Tisenkopfa vadībā BSC zinātniskā asistente Oksana Žabko ir izstrādājusi promocijas darbu “Profesionālās mobilitātes analīze: darba tirgus aģentu mijiedarbība un indivīdu kapitāla pārvaldības stratēģijas”.