Close
07 / 09 / 2018

Atvērta pieteikšanās ESRS rudens skolai

Autors: BSC

Pārtikas un uztura drošība un pārtikas sistēmu ilgtspēja ir starp centrālajiem izaicinājumiem, kas Eiropas iedzīvotājiem tuvākajās dekādēs būs jārisina. Tiek sagaidīts, ka pārtikas sistēmas un veidi kā mēs ražojam, patērējam un regulējam pārtikas ražošanu palīdzēs risināt virkni sociālu izaicinājumu - nodrošinās visus iedzīvotājus ar veselīgu uzturu, veicinās ekosistēmu un resursu saglabāšanu, veicinās iedzīvotāju iespēju piekļūt ekosistēmu pakalpojumiem, veicinās lauku un pilsētu attīstību, veicinās sociālo taisnīgumu un riska grupu integrāciju un bagātos kultūras dažādību. Šie procesi ir cieši saistīti ar sociālo inovāciju.

Rudens skolas mērķi

Eiropas Lauku sociologu asociācijas (ESRS) 2018. gada rudens skolas “Social Innovation in and for Sustainable Food Provision” mērķis ir veicināt doktorantu zināšanas par lauku socioloģiju un citām zinātnes disciplīnām, kas skaidro sociālos procesus laukos (piem., lauksaimniecības un pārtikas studijas, uzturs un sabiedrības veselība) un par sociālo inovāciju lomu mūsdienu pārtikas apritē. Rudens skolas laikā tiks analizēti ar sociālo inovāciju saistīti apstākļi, struktūra un mehānismi un to ietekme uz pārtikas sistēmām.

Kurš ir aicināts?

Nu jau tradicionāli ESRS skolas saved kopā doktorantus, kuri strādā ar līdzīgiem tematiem, lai diskutētu par doktorantiem kopējiem izaicinājumiem un katra doktoranta individuālajiem jautājumiem. Šīs skolas starpdisciplināri un draudzīgā atmosfērā veicina doktorantu ekspertīzi un padziļina zināšanas par skolas aplūkotajiem jautājumiem.

Šogad rudens skola ielūdz studentus, kas ar lauksaimniecību, pārtiku, uzturu, diētu un patēriņu saistītu jautājumu kontekstā pēta sociālās inovācijas; analizē pārtikas industrijas atbildes reakcijas uz pārmaiņām patērētāju preferencēs; pēta sadarbības risinājumus un pārvaldību, kas veicina ilgtspēju pārtikas sistēmās; aplūko specifiskus piedāvājuma un pieprasījuma sinerģijas modeļus, kuriem ir potenciāls veicināt ilgtspējīgas ražošanas un patērēšanas pieejas; un citas saistītas tēmas. Tiek sagaidīts, ka doktoranti rudens skolā pārvaldīs sevis izvēlētās pētniecības teorētiskās perspektīvas un spēs reflektēt par savu pētījumu empīriskajiem gadījumiem.

Ieguvumi no rudens skolas

Doktorantiem rudens skola nodrošinās iespēju diskutēt par saviem pētījumiem, saņemt komentārus un ekspertu novērtējumu par padarīto, palīdzēs izdarīt pētījuma kontekstā nozīmīgas izvēles par savam darbam atbilstošākajām teorijām, metodēm un datu attēlojumu. Skola nodrošinās strukturētu pārskatu par ar sociālajām inovācijām saistītām debatēm un iespēju diskutēt ar labi zināmiem pētījumu jomas ekspertiem. Skolas vieslektori un konsultanti nodrošinās dažādas formas konsultācijas (lekcijas, vorkšopi, individuālas konsultācijas, utt.). Vienlaikus skola arī veicinās doktorantu diskusijas par doktorantu izvēlētajiem pētījumu gadījumiem un praktiskiem izaicinājumiem ar kuriem jaunie pētnieki savā darbā saskaras - piem., jautājumi, kas saistīti ar konteksta analīzi, sektorālām atšķirībām sociālajās inovācijās, ar pētījumu stratēģiju un rakstīšanu saistītiem izaicinājumiem. Šobrīd tiek plānots uz rudens skolu aicināt 12 doktorantus. Šo doktorantu reģistrācijas maksu un visus ar uzturēšanos un ēdināšanu saistītos izdevumus sedz organizatori. Tiek sagaidīts, ka doktoranti nosegs paši savas ceļošanas izmaksas.

Kā pieteikties?

- Lai pieteiktos doktorantiem ir jāiesniedz abstrakts (kas ietvertu īsu biogrāfisku pārskatu, sava pētījuma nosaukumu, atslēgas vārdus, teorētisko ietvaru, metodes, empīriskos datus un pirmos secinājumus) un īss komentārs par pētījuma stadiju. Abstrakts nedrīkst būt garāks par 800 vārdiem.

- Abstraktus līdz 20. septembrim sūtīt uz epastu: andris.suvajevs@gmail.com. 

- Skolas zinātniskā komisija līdz 1. oktobrim izvērtēs pieteikumus.

- Izvēlētajiem kanditātiem līdz 25. oktobrim būs jāiesūta pilns sava pētījuma teksts (3 līdz 4 tūkstoši vārdu).

Vairāk informācijas par rudens skolu šeit.