Close
17 / 06 / 2016

BSC publishes several articles analysing food supply chains

Author Miķelis Grīviņš

Pēdējo mēnešu laikā BSC pētnieku iegūtie pētījumu rezultāti ir publicēti trīs publikācijās starptautiski augsti citētos akadēmiskos žurnālos. Publicētie raksti aplūko atšķirības starp garajām un īsajām pārtikas aprites ķēdēm, analizē dažādu pārtikas aprites ķēžu sociālo efektivitāti un ilustrē, kā neregulētas pārtikas aprites ķēdes var kļūt par pamatu vājāko sociālo grupu spējināšanai.

Dr. M. Grīviņš Journal of Rural Studies ir publicējis rakstu “A Comparative Study of the Legal and Grey Wild Product Supply Chains”. Rakstā tiek salīdzinātas meža melleņu sektorā funkcionējošu uzņēmumu izmantotās darbības stratēģijas. Salīdzinājuma centrā tiek izvirzīti divi darbības modeļi – caurspīdīgs un uz starptautisku sadarbību vērsts un pelēks un balstīts savstarpējos iesaistīto aģentu neformālos kontaktos. Pētījuma ietvaros tiek secināts, ka caurspīdīgums sektorā veicina to globālo konkurētspēju un nodrošina iesaistīto aģentu aizsardzību. Savukārt pelēkie uzņēmumi ir riskantāki, bet aģentu savstarpējā atkarība var būt izdevīga arī vājākajiem sektora dalībniekiem, kuri to var izmantot, lai uzlabotu savas iespējas. Raksts ir balstīts uz 7. ietvarprogrammas pētnieciskā projekta GLAMUR ietvaros iegūtajiem rezultātiem.

Dr. M. Grīviņš un Dr. prof. T. Tisenkopfs sadarbībā ar kolēģiem no Serbijas žurnālā Sustainability ir publicējuši rakstu “A Comparative Analysis of the Social Performance of Global and Local Berry Supply Chains”. Rakstā tiek salīdzināta globālo un lokālo augļu aprites ķēžu sociālā efektivitāte. Serbijas gadījumā tiek analizētas aveņu aprites ķēdes, bet Latvijā – savvaļas melleņu aprites ķēdes. Raksts piedāvā skaidrojumus par sociālo efektivitāti un papildina metodoloģiski uzkrāto bāzi, kas skaidro veidus, kā veikt ilgtspēju novērtējošus mērījumus, ilustrējot, kā kvanitatīvi iegūto rezultātu nozīme var mainīties, tos papildinot ar skaidrojumiem, kas iegūti no kvalitatīvajiem datiem. Rakstā tiek secināts, ka globālās aprites ķēdes ir sociāli efektīvākas par lokālajām. Tomēr rakstā arī tiek skaidrots, ka efektivitātes mērījumos tipiski izmantotie rādītāji pašos pamatos ir globāli, kas dod globālajām ķēdēm ideoloģiskas priekšrocības. Savukārt kvalitatīvi iegūtie dati rāda, ka iegūtie rezultāti var būt daudznozīmīgi un tas, ko no globālās perspektīvas varētu interpretēt kā lokālo ķēžu neefektivitāti, ir tikai specifiski pielāgots efektivitātes veids. Raksts ir balstīts uz 7. ietvarprogrammas pētnieciskā projekta GLAMUR iegūtajiem rezultātiem. Raksta pilnais teksts angļu valodā ir pieejams bez maksas.

Dr. prof. T. Tisenkopfs ir starp autoriem, kuri žurnālā Sustainability publicēja rakstu “Are Local Food Chains More Sustainable than Global Food Chains? Considerations for Assessment”. Šis raksts apkopo GLAMUR projekta ietvaros īstenotā pētījuma rezultātus un, balstoties uz 39 aprites ķēžu gadījumiem, analizē aprites ķēžu mērījumiem izmantotās metodes, teorētiskos ierobežojumus, ideoloģiskos skatpunktus un potenciālos analīzes ieguvumus. Raksta pilnais teksts angļu valodā ir pieejams bez maksas.

Pilnas atsauces uz minētajiem rakstiem skatīt šeit:

A Comparative Study of the Legal and Grey Wild Product Supply Chains - doi:10.1016/j.jrurstud.2016.02.013

A Comparative Analysis of the Social Performance of Global and Local Berry Supply Chains - doi:10.3390/su8060532

Are Local Food Chains More Sustainable than Global Food Chains? Considerations for Assessment - doi:10.3390/su8050449